Per Jansson: Räntetoppen nådd

Efter det penningpolitiska mötet i november har inflationen fortsatt att minska, samtidigt som den svenska ekonomin har avtagit på ett sätt som i stort sett överensstämmer med Riksbankens förväntningar. Vice riksbankschefen Per Jansson menar nu att räntetoppen “verkar vara nådd”.

”Inflationsutvecklingen ser fortsatt bra ut och den senaste tidens utfall i Sverige och omvärlden stärker min bild av att inflationstrycket verkligen är på väg ner. Det är mycket välkommet och viktigt så att svenska folket kan få köpkraften tillbaka”, sa Per Jansson idag när han talade hos Swedbank. 

Trots den mer optimistiska bilden finns det enligt Jansson fortfarande osäkerheter kring hur inflationen kommer att utvecklas framöver. Han betonade särskilt att företagen förändrade sättet de prissatte sina produkter under den period då inflationen var hög.

”Många företag har under den här perioden fört över kostnadsökningar till konsumentpriserna i större utsträckning än tidigare. Det är viktigt att den här typen av ”passa-på-beteende” inte lever kvar om nya kostnadschocker uppstår”, resonerade Jansson.

Svenska kronan har stärkts – positivt för inflationsutvecklingen i Sverige

Den svenska kronan har stärkts sedan det penningpolitiska mötet i november. Det minskar risken för att inflationen ska hålla sig på en orimligt hög nivå enligt Jansson samtidigt som han påpekade:

”Men växelkurser kan svänga snabbt och vi behöver hela tiden vara medvetna om att snabba och ofta svårförståeliga växelkursrörelser kan inträffa, som i sin tur kan påverka inflationsutsikterna”, förklarade Jansson.

Nästa penningpolitiska möte

Den 31 januari kommer Riksbankens direktion att hålla sitt kommande penningpolitiska möte, där de planerar att revidera sina bedömningar av den lämpliga penningpolitiken för att säkerställa att inflationen överensstämmer med det fastställda inflationsmålet framöver.

”Jag sa vid novembermötet att det är tydligt att inflationstrycket nu verkligen avtar. Den senaste tidens utveckling tycker jag befäster den bilden. Därmed stärks även mitt tidigare konstaterande att räntetoppen verkar vara nådd. Men framtiden är alltid osäker. Läget i Sverige och omvärlden är svårbedömt och vi behöver ha beredskap för att inflationen kan bli både högre eller lägre än i vår prognos och anpassa penningpolitiken därefter”, avslutade Jansson.