Efter ett förlorat år för svensk tillväxt ökar risken för att företagen håller tillbaka nyanställningar och lågkonjunkturen fördjupas. Den långsamma nergången av inflationen talar för att det dröjer till nästa sommar innan Riksbanken trappar ner räntan, enligt Handelsbankens nya konjunkturrapport.

”Även om vi inte räknar med något konsumtionsstup finns många osäkerhetsfaktorer”, säger Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom.

Den globala inflationen är seglivad samtidigt som det råder en fortsatt betydande osäkerhet kring det geopolitiska läget till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Handelsbankens ekonomer räknar med att många centralbanker fortsätter höja räntorna ytterligare i år. Handelsbankens konjunkturrapport förutser en fortsatt global nergång, med flera länder som står inför en mindre lågkonjunktur senare i år.

Global ekonomi vänder upp 2024

Först nästa år väntas den globala penningpolitiken börja normaliseras med gradvisa sänkningar av räntan.

”Ljuset vid horisonten är att inflationen så småningom kommer att avta och vi förutspår en global konjunkturvändning nästa år och en starkare återhämtning 2025”, säger Christina Nyman.

Oväntat låga inflationssiffror har höjt förväntningar på räntesänkningar redan i år och skapat ett tillfälligt lugn på finansmarknaderna. Men ytterligare negativa händelser inom banksektorn skulle kunna leda till fördjupad oro med risk för allvarlig kreditåtstramning och breda ekonomiska spridningseffekter.

”Detta är dock inte vårt huvudscenario”, säger Christina Nyman.

Men återhämtningen för svensk tillväxt dröjer till 2025

Den ekonomiska aktiviteten har börjat bromsa in i Sverige och landets BNP väntas minska i år. Hög inflation och snabbt stigande räntor urholkar hushållens köpkraft. Samtidigt minskar bostadsbyggandet kraftigt som en följd av lägre bostadspriser, ökade byggkostnader och dyrare finansiering. Arbetsmarknaden är fortsatt stark. Men framöver räknar bankens ekonomer med att efterfrågan på arbetskraft dämpas och arbetslösheten stiger i takt med att konjunkturen försvagas ytterligare.

”Även om många företag kommer välja att behålla arbetskraft för att inte stå inför samma svårigheter att hitta personal, när återhämtningen tar fart igen, som de gjorde efter pandemin”, säger Christina Nyman.

Då kan svenskarna lätta på svångremmen

Reallönerna fortsätter pressas av hög inflation samtidigt som Riksbankens räntehöjningar driver upp boräntorna i en snabb takt de kommande månaderna. Överskottet i budgeten efter normala levnadskostnader har mer än halverats för många hushåll.

”Efter normala levnadskostnader har en familj enligt vårt räkneexempel kvar 9 000 kronor mindre per månad. Det betyder alltså mindre pengar till sparande och konsumtion”, säger Christina Nyman.

Hushållens egna finansiella sparande är nu negativt och färre hushåll har möjlighet eller vilja att dra ner ytterligare på sparandet för att fortsätta hålla uppe konsumtionen. Handelsbankens ekonomer bedömer därför att konsumtionen fortsätter att minska under det första halvåret i år. Bostadspriserna har en bit kvar att falla, då antalet osålda bostäder är rekordhögt.

”Å andra sidan ökar lönerna snabbare, pristrycket lättar och de rörliga boräntorna vänder så småningom ner igen. Därför ser vi inte framför oss ett konsumtionsstup”, säger Christina Nyman.

Först under andra halvan av 2024 börjar konjunkturen att förbättras i takt med att hushållens reala disponibla inkomst åter stiger och räntan sjunker. Efter det senaste årets höga företagsvinster väntas vinstmarginalerna pressas av att bland annat arbetsgivarna släpper igenom lite högre löneökningar än normalt även efter detta tvååriga avtal.
”Framöver räknar vi därför med att reallönen kommer återhämta sig, men endast långsamt och inte till fullo”, säger Christina Nyman.

Räntesänkningarna inleds 2024

Inflationen tappar fart, efter oväntat höga utfall under årets inledning, och nergången väntas fortsätta. En lång väg återstår innan Riksbanken når 2-procentsmålet.
”För att nå hela vägen fram kan inte räntorna sänkas för snabbt och för mycket”, säger Christina Nyman. Riksbankens första sänkning av räntan kan komma om ungefär ett år.
”Vi räknar med en sista höjning i juni till 3,75 procent”, säger Christina Nyman.

Revansch för kronan dröjer

Kronan väntas fortsätta vara rejält svag till årsskiftet för att därefter successivt stärkas när konjunkturoro och ränteskillnader minskar.
”På några års sikt ser vi kronan handlas mot euron runt 10 kronor och mot dollarn runt 8,50 kronor”, säger Christina Nyman.

Stor osäkerhet i omvärlden präglar prognoserna

Det är tydligt att den svenska ekonomin står inför utmaningar under det kommande året. Förlorad tillväxt, hög inflation och stigande räntor påverkar både företag och hushåll. Osäkerheten i den globala ekonomin, särskilt i ljuset av Rysslands krig mot Ukraina, förstärker situationen.

Handelsbankens konjunkturrapport indikerar att lågkonjunkturen kan fördjupas och att företag kan vara försiktiga med att anställa ny personal. Detta kan i sin tur leda till en ökning av arbetslösheten och minska hushållens köpkraft. Bostadsbyggandet minskar och bostadspriserna förväntas falla ytterligare, vilket skapar utmaningar för både byggsektorn och hushållen.

Trots dessa utmaningar förväntas en gradvis återhämtning ske under 2024. Lönerna förväntas öka snabbare, vilket kan mildra trycket på hushållens ekonomi. Handelsbanken förutspår också att inflationen kommer att avta och att Riksbanken kommer att inleda att sänka räntan under 2024. Detta kan ge viss lättnad för både företag och hushåll.

Det är dock viktigt att vara medveten om att återhämtningen för svensk tillväxt förväntas ta längre tid. Det kommer att kräva tålamod och anpassningsförmåga från alla aktörer på marknaden. Samtidigt är det nödvändigt att övervaka utvecklingen noggrant och vara beredd på eventuella negativa händelser inom banksektorn som kan förvärra situationen.

Sammanfattningsvis är det tydligt att det kommande året kommer att bli utmanande för den svenska ekonomin. Företag och hushåll bör vara beredda på en period av ekonomisk nedgång och vara försiktiga med sina ekonomiska beslut. Med tiden förväntas dock en gradvis återhämtning ske, vilket ger hopp om en starkare ekonomisk framtid för Sverige.