Bolag: BoMill AB
Kortnamn: BOMILL
Lista: Nasdaq First North
Antal aktier: 11 929 400 St
Aktiekurs vid analys: 5,72 SEK
Marknadsvärde: ca 68,2 MSEK
Skribent: Martin Bengtsson

BoMill – för en effektivare och mer hållbar matproduktion

Intro
BoMill är ett food-techbolag som med sin patenterade teknologi kan maximera avkastningen för lantbrukare eller kvarnar samt minimera matspill. Detta åstadkoms genom att man sortera spannmål i BoMills maskiner baserat på proteinhalt samt eventuell toxicitet. Andra generationens maskiner är inom den närmaste framtiden redo för försäljning samt en ny produkt som kan hantera substantiellt större volymer är under utveckling. Maskinerna har en snabb ROI dels för att man kan optimera proteinhalten genom att blanda olika typer av proteinhalt för att få fram den efterfrågade, dels genom att man inte längre behöver kassera hela skördar för att en liten del är svampangripen. 

Bolaget i korthet
BoMill grundades av Dr. Bo Löfqvist som började utveckla teknologi för att, på kommersiell basis, sortera spannmål på egenskaper utöver visuella. Den första prototypen installerades hos en kund i Österrike 2011 och tre år senare genomfördes den första installationen av BoMills maskiner i industriell skala. Den kommersiella fasen inleddes 2015 vartefter 90% av bolagets försäljning skett. Bolagets egen bedömning är att efterfrågan är stor på ny, innovativ pannmålssortering. Vid notering i september 2020 hade bolaget sålt totalt 39 sorteringsutrustningar. Dagens fotooptiska sorterare, som enbart kan analysera visuella  defekter i spannmål, utgör en total marknad om cirka 16 miljarder USD, med en uppskattad  försäljning av 70 000 enheter under 2020. I december 2020 ingick BoMill ett utvecklingssamarbete med ett stort multinationellt bolag inom livsmedelsindustrin med sitt säte i USA. Partnern, ett multi-miljard bolag, skall testa BoMills produkt för att se om den kan användas i större skala för att sortera spannmål baserat på proteininnehåll. 

Mer om teknologin
Spannmål är vår allra viktigaste jordbruksprodukt och står för minst 70 procent av världens matförsörjning (antingen direkt eller i form av föda till djur). Jordbruket har ökat med 300% sedan 1992 och kommer fortsätta öka i takt med världens populationsökning. En stor utmaning idag är att minskade skördar beror på variation i grödornas inre kvalitet, bl.a. toxicitet och ökning av fusarium, en svampsjukdom (mykotoxin). I 2018 och 2019 års BIOMIN Mycotoxin Survey (den mest omfattande studien av sitt slag, med absolut högsta kvalitet i de analytiska verktygen), innehöll så  mycket  som  70  procent  av  proverna  två  eller  fler mykotoxiner. 

I dagsläget hanterar spannmålsindustrin problemen med höga nivåer av toxiner på två sätt: genom att blanda eller rensa. I det förstnämnda fallet blir kärnor med höga toxinnivåer utspädda till en nivå som är precis under vad som är tillåtet för foder-eller matklassificering, och detta görs genom att blanda dem med partier av toxinfria kärnor. Blandning flyttar emellertid bara problemet med toxiner framåt i produktionskedjan. I det andra fallet avlägsnas toxinbärande kärnorgenom mekaniskaeller optiska rensare. Endast ett fåtal av de toxinbärande kärnorna karaktäriserasgav onaturliga morfologiska eller ytliga egenskaper. Rensning med optiska rensare har därmed endast en högst begränsad effekt på toxininnehållet.

BoMills sorteringsteknologi är byggd på en speciell teknik, så kallad nära infraröd teknik i transmittent läge, eller ”near-infrared (NIR/T) analysis in transmittance mode”, vilket gör det möjligt att analysera och sortera varje kärna utifrån dess strukturella och kemiska komposition. Tekniken möjliggör borttagning av toxiska kärnor infekterade med fusarium och på så sätt göra en uppgradering av värdet av ett parti spannmål som till stor del annars hade gått förlorat utan den här sortens sortering, samt sortering  utifrån  proteininnehåll  till  fraktioner  av  hög-och  lågproteinkärnor.

BoMills teknologi för enkelkärnesortering finns idag som kommersiella produkter. IQ-sorterare, en laboratorieversion för sortering av spannmål utifrån frövitan i varje enskild kärna. TriQ-sorterare, den industriella versionen som också sorterar varje kärna utifrån dess inre kvalitet, med en kapacitet på 3 ton per timme.

Konkurrens
BoMill-sorterare har ingen direkt konkurrerande teknik. Ingen industriell teknik kan sortera spannmål baserat på kärnornas inre egenskaper eller den mest värdefulla delen av kärnan. Konkurrenssituationen inom dagens spannmålsrensning domineras starkt av fotooptisk teknik och baseras på sortering efter externa, dvs synliga, egenskaper.

BoMill arbetar aktivt med sin patentportfölj för att säkerställa skyddet för enkelkärnesortering i industriell skala baserat på inre egenskaper. För närvarande är detta skydd baserat på två   grundläggande patent, ett för metoden för höghastighetsmätning av kvalitet samt ett för själva sorteringsutrustningen. Kombinationen av dessa två patent ger alldeles särskilda förutsättningar att kunna sortera granulerade organiska material i bulk, beroende på den enskilda granulens kemiska eller strukturella kvalitet ,och säkerställer s.k. Freedom to Operate (Sv. Affärsmässig handlingsfrihet).

Kunder
Företagets kunder inkluderar idag bland andra Carlsberg, Casillo, Peterson Grain, Strube, Cigi, Standard Nutrition Company, Varaslättens Lagerhus, Spectrum Grain Solutions och GoodMills Gro. Nordamerika och Europa är företagets primära marknader och förväntas förbli så under överskådlig framtid, men Bolaget noterar också stort intresse från potentiella kunder i Kina vilka idag har de största problemet med toxiner i vete.

Målsättningar

2021

Utökat fokus på försäljningstillväxt i Europa, Nordamerika och Kina.

Etablera pilotkörningar av andra generationens sorterarsystemunder driftsförhållande, i samarbete med väletablerade referensanvändare.

2022

Marknadslansering avandra generationens sorterarsystem. 

Utvidga potentiellkundbas genom breddad produktportfölj.

Målsättning att nå break-even under Q4.

IPO oktober 2020 och händelser sedan dess
Bolaget noterades i oktober 2020 med en emission av units där teckningskursen per aktie var 6,00 SEK samt vederlagsfria teckningsoptioner av serie 1. Emissionen blev kraftigt övertecknad och gav bolaget ca 30 MSEK innan emissionskostnader. I december 2020 meddelar bolaget att de ingår ett utvecklingssamarbete med med ett stort multinationellt bolag inom livsmedelsindustrin med sitt säte i USA. Partnern, ett multi-miljard bolag, skall testa BoMills produkt för att se om den kan användas i större skala för att sortera spannmål baserat på proteininnehåll. Samarbetet löper under 18 månader, men enligt VD Andreas Jeppsson kan resultat komma innan dess. I januari 2021 meddelar bolaget att man ingått ett samarbete med Lilla Harrie Valskvarn AB som ägs av Pågens om att testa nästa generation av TriQ-sorteraren, en utvecklingsprocess som är i sitt slutskede.

Aktien och större ägare
Bolagets största ägare, Stiftelsen Industrifonden, Capagro SAS, Almi Invest SydAB och Henrik Hedlund, ingick lock up-avtal om 90 procent deras respektive innehav under de närmsta 12 månaderna efter notering på First North. Även styrelseordförande Lars Persson (via  bolag), styrelseledamot Bo Löfqvist (via bolag), VD Andreas Jeppsson och CFO Mikael Lundborg har  ingått lock up-avtal enligt samma villkor som ovan. Totalt kommer cirka 60 procent av de befintliga aktierna innan emissionen i Bolaget hösten 2020 att vara under lock up under 12 månader räknat från första dag för handel på First North.

Möjliga kommande triggers / PM

 • Försäljning
  BoMill har skalat upp och arbetar nu nära marknaden där fokus ligger på försäljning, man kan därför förvänta sig kommande PM om just försäljning. Den stora anledningen till att vara optimistisk är att man har ändrat på sitt försäljningsfokus. Istället för att enbart gå mot avskiljning av toxicitet – där behovet kan slå väldigt olika från år till år – så kommer man nu istället ha fokus på att leverera en produkt som kan sortera via proteininnehåll men med möjlighet att även avskilja toksiska ämnen. Den här ändringen är helt avgörande för fortsättningen. Med den nya mer stabila inriktningen så finns stora förhoppningar på att kunna visa upp en stabilare försäljningstakt framöver. 
 • Uppdateringar om samarbetet med Pågens
  BoMill utvecklar tillsammans med Pågens andra generation av TriQ som nu testkörs på Lilla Harrie Valskvarn. Lilla Harrie Valskvarn producerar 26% av allt bagerimjöl i Sverige. Man kan förvänta sig uppdateringar om projektet men även försäljning till befintliga och nya kunder. Andra generationen är mer effektiv, breddar sin sorteringsbas och förbättrar även bruttomarginalen. 
 • Uppdateringar om samarbetet med den stora amerikanska kunden
  I december förra året slöt BoMill ett imponerande utvecklingssamarbete med ett multi-miljard bolag i USA. Samarbetet pågår i 18 månader och är värdeskapande för BoMill på flera plan. Eftersom partnern kommer verifiera både maskin som slutprodukt så får man hjälp i båda ändar för att anpassa hela värdekedjan till en av världens största aktör inom området. Löpande uppdateringar kring projektet bör kommuniceras.
 • Projekt Sigrid – en ny modell som 5 gånger större än befintlig
  BoMill utvecklar en ny produkt – Sigrid – som kan sortera 15 ton/h. Det här är avgörande för bolaget för att ta nästa steg då det är standard för alla större aktörer i branschen. Det här har även varit en stark efterfrågan hos marknaden. Man ligger i fas med utvecklingen och siktar på att kommersialisera produkten H2 2022. Bolaget är fullt finansierade för att ta det här projektet i mål. Här kan man förvänta sig uppdateringar löpande under projekttiden. 
 • Uttalad stark bruttomarginal för break even redan nästa år

BoMill har varit tydlig med att man har en bra bruttomarginal på sina produkter, vilket gör att bolaget har satt ett imponerande mål om break even redan nästa år.

Sammanfattning
BoMill är ett relativt ungt bolag på börsen – noterades 20 oktober förra året – men med en gedigen teknisk bakgrund och har redan innan noteringen sålt 39 stycken maskiner.
Bolaget och dess ledning är moget att ta nästa kliv framåt. Med förbättrat försäljningsfokus, nya produkter i pipen och ökad efterfrågan så ser det ljust ut för BoMill framöver. Att börsvärdet fortfarande handlas kring noteringsnivåer trots imponerande samarbetes avtal, utveckling som fortlöper enligt plan och en målsättning om break-even som kommer allt närmare så kan inte det här ses som någonting annat än en attraktiv nivå för entry. 

BoMill och dess teknik fyller en viktig funktion idag – att ta tillvara på livsmedel som annars tvingas brännas då det inte uppfyller de höga krav som ställs på maten vi skall äta. Det ligger helt i linje med EUs mål om en mer hållbar jordbrukspolitik. Här finns det stor potential till mjuka medel för BoMill att ta del av. BoMill bidrar till att ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få bra och näringsrik mat året om. Men hjälper även till att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion. Så en investering i BoMill är även investering för framtiden.

Skribenten vill gärna uppmärksamma läsarna om bolagets aktieägargrupp på Facebook som ni kan hitta här.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se