För många företag är varumärket den viktigaste tillgången. Det kan vara svårt att sätta ett värde på det, men det är inte ovanligt att varumärket motsvarar mer än 80 % av ett företags värde. Ett starkt varumärke gör ett företag synligt och ligger till grund för allt arbete med att nå ut. När något är så värdefullt så borde det falla sig naturligt att skydda det. Men varumärkesskydd är ofta eftersatt och det är något som kan bli dyrt att åtgärda.

Här kommer vi tillsammans med Ports Group att titta på när det är extra viktigt att skydda ett varumärke och på vad man rent konkret kan göra.

Eftersatt varumärkesskydd kan skada företagets ekonomi

Konsekvenserna av att inte ha ett tillräckligt starkt varumärkesskydd är framförallt finansiella. Företagets ekonomi kan påverkas negativt på olika sätt. Det kan handla om:

  • Dyra advokatarvoden i händelse av varumärkesintrång.
  • Stora kostnader för åtgärder som hade varit mindre i ett tidigare skede.
  • Negativ påverkan på verksamheten på grund av att varumärket tagit skada.

Ju fler marknader desto större är hotet

Om ett företag har verksamhet i flera länder är hoten mot varumärket fler och mer komplexa än om företaget bara är verksamt på en mindre marknad. För växande företag som är på väg att etablera sig på nya marknader bör strategier för stärkt varumärkesskydd vara en central del av processen.

Tänk på det här!

  • När ett företag etablerar sig på nya marknader är det viktigt att se till att det finns ett skydd som gäller överallt.
  • Juridiken kring varumärkesskydd och patent kan se olika ut på olika marknader.
  • Om jurister anlitas är det viktigt att de har kompetens som gäller alla de marknader som är aktuella.
  • Om det bara gäller länder inom EU kan European Union Intellectual Property Office (EUIPO) vara en viktig resurs för skydd som gäller i alla EU:s medlemsstater.

Med fullgott varumärkesskydd är det olagligt för andra att dra nytta av ett varumärke genom att till exempel lansera produkter eller tjänster som är kopior av något företaget erbjuder. Det skyddar även företagets namn och grafiska profil.

Från ett finansiellt perspektiv handlar varumärkesskydd också om att analysera vad det kommer att kosta att stärka skyddet och sedan budgetera för den utgiften.

Varför är många varumärken dåligt skyddade?

En anledning till att många företag saknar starkt varumärkesskydd är att det är svårt att veta vilka hoten och behoven är. Växande företag behöver ofta agera snabbt för att ta vara på en möjlighet. I det läget händer det alltför ofta att varumärkesskyddet hamnar för långt ner i prioriteringsordningen. Företaget Ports Group kan göra en gratis analys av ert befintliga varumärkesskydd och hjälpa er med en helhetslösning. Det minskar risken att missa delar av skyddet, jämfört med när skyddet av varumärken ligger hos flera olika aktörer.

Digitalisering innebär fler hot mot ett varumärke

Många företag expanderar verksamheten till digitala miljöer eller erbjuda tjänster eller produkter via digitala marknadsplatser. Även i det läget är det viktigt att sätta sig in i hur varumärkesskydd fungerar. Digital närvaro innebär också ökad risk för dataintrång. Att ha ett starkt varumärkesskydd innebär att digitala tillgångar skyddas och att man har strategier om det uppstår en konkret hotbild eller om någon försöker skada varumärket alternativt stjäla eller kopiera digitala tillgångar.

Vid digitalisering tillkommer dessutom nya tillgångar som behöver varumärkesskyddas. Domännamn är ett exempel. Ofta är det viktigt att skaffa rättigheten till domännamn som liknar dem som ska skyddas. Ett företag kan behöva ha koll på konkurrenter med registreringar av varumärken som ligger nära deras verksamhet. Det går till exempel att följa om domäner som är intressanta blir lediga eller köps upp.

Varumärkesskydd handlar om kontinuerligt arbete

Hot mot varumärket gäller inte bara konkreta tillgångar utan det handlar också om att ta kontroll över företagets rykte. Man blir på så sätt aldrig klar med att skydda varumärket. Skyddet måste upprätthållas genom kontinuerlig bevakning och växa i takt med att företaget växer.