Risk för brand och explosion vid användning av fel tryckregulatorer

Flera försäljningsställen har börjat sälja tryckregulatorer för sydeuropeisk gasol. Dessa är inte anpassade för användning tillsammans med svensk flaskgasol och kan orsaka gasutsläpp, brand och i värsta fall explosion. Om du till exempel ska tända gasolgrillen eller terrassvärmaren, måste du säkerställa att tryckregulatorn passar för den gasol som distribueras i Sverige. Det framgår av ett pressmeddelande från Brandskyddsföreningen.

Skillnader mellan svensk och sydeuropeisk gasol

Den svenska flaskgasolen består till största del av gasen propan, medan sydeuropeisk gasol huvudsakligen innehåller butan. Svensk gasol har ett betydligt högre tryck i gasolflaskan än den sydeuropeiska. Trycket i en svensk gasolflaska kan en varm dag uppgå till hela 16 bar, medan den sydeuropeiska flaskans tryck i samma läge bara når cirka 4,5 bar.

Tryckregulatorernas funktion och risker

Tryckregulatorn är den tefatsformade utrustningen som skruvas fast mellan en gasolflaska och en gasanordning, exempelvis en gasolgrill. Den är till för att sänka gastrycket till det tryck som gasanordningen är konstruerad för att ta emot. Eftersom tryckregulatorer för butan är dimensionerade för ett väsentligt lägre tryck än tryckregulatorer för svensk gasol, kan anslutning av butanregulatorer till en svensk gasolflaska orsaka gasläckage. Detta kan leda till brand eller explosion med allvarliga person- och egendomsskador som följd.

“Dessvärre har allt fler försäljningsställen börjat sälja sydeuropeiska tryckregulatorer till gasanordningar, som inte är anpassade för att användas tillsammans med svensk flaskgasol. Det är livsfarligt att använda fel sorts regulator och därför är det viktigt att man kontrollerar att man har rätt sorts tryckregulator som klarar upp till 16 bar,” säger Lars Brodin, expert och brandingenjör vid Brandskyddsföreningen.

Rätt märkning och byte av felaktiga tryckregulatorer

Regulatorer för svensk gasol ska vara märkta med antingen LPG eller Propan samt märkas med att klara av ett inkommande tryck (inlet pressure) på upp till 16 bar. Om du har en felaktig tryckregulator bör du omgående byta ut den. Stäng alltid av ventilen på gasolflaskan när den inte används.

Gummipackningar som lossnar

– Dessutom bör man kontrollera att gummipackningen inte lossnar vid byte av flaska. Det händer nämligen att packningen lossnar och fastnar i den gamla gasolflaskan, och därför saknas när den nya flaskan kopplas in. Om regulatorn saknar gummipackning kommer gasol läcka ut vilket också kan leda till en brand eller explosion, säger Lars Brodin.