Den senaste månadsstatistiken från UC visar på en generell minskning av antalet konkurser i Sverige, med undantag för ett par branscher såsom hotell- och restaurang. Särskilt stor har minskningen varit inom fastighets- och bevakningsbranschen.

Konkurserna inom fastighetsservice och bevakning har halverats
Konkurserna inom fastighets- och bevakningsbranschen har minskat med hela 54 procent under november i jämförelse med samma månad i fjol. Ställer vi antalet konkurser mot samma period under 2019 innan pandemin, så är minskningen hela 60 procent.

– Fastighetsbranschen känner tillförsikt efter återgången till kontoren och andra offentliga miljöer, efter att restriktionerna nu har hävts i Sverige. Detta bidrar till att konkurserna minskat kraftigt och halverades under november månad. Fastighetsskötarbranschen består framförallt av små företag som ofta har låga marginaler och därmed är känsliga för vikande omsättning. Under 2020 gick ungefär en procent av alla aktiva företag i branschen i konkurs. Idag är siffran 0,68 procent. I likhet med många andra branscher är framtidstron nu tillbaka då behovet av tjänster kopplat till boenden, kontor och offentliga miljöer åter ökat, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Hotell- och restaurang ökar med 17 procent
Inom hotell- och restaurang ser vi återigen en ökning av antalet konkurser, med 17 procent i jämförelse med samma period i fjol.

– Marginalerna inom hotell- och restaurangbranschen är små och det vi har sett det senaste året är en varierande upp och nedgång i antalet konkurser månad för månad, men den generella trenden under året är en nedgång i antalet konkurser i branschen. Inte minst sedan i somras ökade omsättningen för många företagare med verksamheter kopplade till besöks- och turismnäringen. Utmaningarna som branschen stått inför att hitta kvalificerad arbetskraft fortgår och stora summor i coronastöd ska återbetalas inom en snar framtid, men optimismen är ändå fortsatt stark i branschen, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Konkurserna inom två tidigare utsatta branscher, detaljhandel och transport, fortsätter att minska i jämförelse med pandemiåret 2020. Inom detaljhandeln minskade konkurserna med 2 procent och inom transport med 23 procent.

– När det svenska samhället öppnar upp ökar köpkraft och konsumtion, vilket gynnar både detaljhandeln och transportsektorn. Nya affärsmodeller och logistiska lösningar växer för att möta de ökade behoven inom e-handel, som fick extra kraft under pandemin. Bland dessa företag finns en optimism även om orosmoln som ökad konkurrens, e-handel och eventuella nya virusutbrott som kan slå mot företagen framöver. Fortsatta logistiska utmaningar som komponentbrist slår också mot företag med leverantörskedjor utomlands. Så länge pandemin och restriktioner är ett faktum globalt så påverkas även våra svenska företag, avslutar Richard Damberg.