Resultaten från vårens Lantbrukspanel avslöjar att lantbruksföretagare befinner sig i en svår ekonomisk situation präglad av stigande kostnader och betydande osäkerhet. För att hantera den ekonomiska situationen och osäkerheten vidtar företagarna åtgärder såsom att effektivisera verksamheten, skjuta upp investeringar och bygga upp en buffert.

Lantbrukspanelen består av över 100 av landets största lantbruksföretagare, som är en del av Landshypoteks nätverk och spelar en central roll i den svenska primärproduktionen. Resultaten från panelen ger en indikation på det rådande läget inom lantbrukssektorn.

Den senaste omgången av Lantbrukspanelen fokuserade främst på den ekonomiska situationen och visade följande:

Svår situation: En överväldigande majoritet, drygt två av tre (nästan sju av tio), svarade att de upplever den ekonomiska situationen som utmanande eller mycket utmanande.

Höga kostnader som största utmaning: Högre räntor och ökade inköpspriser framstår tydligt som de största ekonomiska problemen under det senaste halvåret. Sex av tio deltagare i panelen uppgav att dessa utmaningar var betydande, vilket är långt över andra utmaningar som exempelvis väder och yttre omständigheter. Sju av tio svarade att de har fått nästan tillräckligt betalt, gått plus-minus-noll eller fått betalt med liten marginal. Tillägget har behövts för företagen och har inte använts för den privata ekonomin.

Effektiviseringar och uppskjutna investeringar: Hälften av panelen svarade att de hanterar den svåra ekonomiska situationen genom att genomföra effektiviseringar (nämnt av fem av tio) och skjuta upp investeringar (nämnt av drygt fyra av tio). Att bygga upp en större buffert hamnade på tredje plats (nämnt av knappt fyra av tio).

Lägsta andelen positiva sedan 2018: Andelen positiva svar i Lantbrukspanelen är den lägsta sedan våren 2018 och till och med lägre än hösten 2018, då svenska lantbrukare precis hade drabbats av den värsta torkan på länge. Trots den utmanande situationen under våren 2023 svarade dock en tydlig majoritet av panelen (nästan sju av tio) att de fortsatt känner sig positiva i sin roll som lantbrukare.

Stefan Malmström, affärschef för jord- och skogsfinansiering på Landshypotek Bank, kommenterade resultaten och betonade att lantbrukarna verkligen fokuserar på lönsamhet. Det höga kostnadsläget är en stor utmaning som de aktivt arbetar med att hantera. Enligt Malmström har det osäkra ekonomiska läget påverkat hur lantbrukarna agerar.

När man upplever osäkerhet och instabilitet tenderar man att vara försiktig och undvika stora och riskfyllda åtgärder. Istället fokuserar man på att kontinuerligt genomföra små förbättringar och effektiviseringar. Det är tydligt att det osäkra läget har skapat en bred vilja att skapa ekonomiska reserver. Efter torkan 2018 talade många om att bygga upp reserver inom foderförsörjningen. Nu diskuteras istället behovet av att bygga upp finansiella reserver.

Det är viktigt att notera att frågorna till panelen ställdes och besvarades innan torkan tydligt framträdde. Det är redan klart att läget kan vara ännu svårare för många lantbrukare på grund av torkan.

Sammanfattningsvis visar resultaten från Lantbrukspanelen att lantbruksföretagarna befinner sig i en utmanande ekonomisk situation med höga kostnader och stor osäkerhet. För att hantera situationen använder de strategier som att effektivisera, skjuta upp investeringar och bygga upp ekonomiska reserver. Trots utmaningarna är det fortfarande en övervägande positiv känsla bland lantbrukarna.