I en omvälvande åtgärd har Skolinspektionen beslutat att dra in tillståndet för tre skolor, däribland grundskolan Arenaskolan i Örebro samt två gymnasieskolor belägna i Stockholm och Göteborg. Detta beslut påverkar direkt över 600 elever och har skapat oro bland både föräldrar och elever.

Säkerhetsrisker leder till åtgärd

Orsaken bakom Skolinspektionens drastiska beslut är alarmerande uppgifter från Säpo, som pekar på att individer bedömda som olämpliga har tillåtits arbeta nära elever. Denna exponering mot olämpliga personer har bedömts utgöra en säkerhetsrisk, vilket lett till att de berörda skolornas tillstånd nu dras in.

Arenaskolan i riskzonen

För Arenaskolan i Örebro, med 64 elever, har Skolinspektionens bedömning varit särskilt allvarlig. Skolinspektionen har identifierat en konkret risk för radikalisering bland eleverna, vilket direkt kopplas till skolans huvudman, Humanus Jobb Syd AB. Denna bedömning har lett till att skolan nu fråntas sitt tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet.

Utvidgade konsekvenser för Arena Academy

I ett parallellt agerande har även huvudmannen för gymnasieskolorna Arena Academy i både Stockholm och Göteborg mist sitt tillstånd. Dessa skolor, som tillsammans har en elevkår på 570 studenter, delar huvudman med Arenaskolan i form av Edinit AB, som ingår i samma koncern som Humanus Jobb Syd. Skolinspektionens bedömning är att även i dessa skolor har ledning och ägare låtit olämpliga personer få tillträde till arbete nära eleverna.

Huvudmännens svar

Trots de allvarliga anklagelserna och besluten från Skolinspektionen, har både Humanus Jobb Syd och Edinit AB uttryckt sin avsikt att överklaga besluten. I ett gemensamt pressmeddelande försvarar de sin verksamhet och uttrycker en stark vilja att fortsätta sitt utbildningsarbete.

Framtiden för berörda elever

Medan överklagandeprocessen pågår står elever, föräldrar och personal inför en osäker framtid. Frågor kring var och hur eleverna ska fortsätta sin utbildning är ännu obesvarade, vilket skapar en oroande situation för alla inblandade.

Detta beslut markerar en viktig vändpunkt i hur skolors säkerhets- och personalpolitik granskas i Sverige. Det understryker vikten av att säkerställa en trygg och säker miljö för elevernas utbildning, fri från risker för radikalisering eller exponering för olämpliga influenser. Samtidigt väcker det frågor kring hur skolinspektion och andra myndigheter kan balansera behovet av säkerhet med skolors autonomi och rätten till utbildning.