IT-infrastrukturföretaget Transtema rapporterar en ökning av omsättningen under det andra kvartalet jämfört med samma tidsperiod föregående år. Även om rörelsevinsten minskade, ökade nettovinsten med över det dubbla beloppet. På torsdagsförmiddagen handlas aktien ner 4,5 procent och noterar en nedgång i år på 44,5 procent. 

Under kvartalet ökade omsättningen med 14,3 procent och nådde 713,2 miljoner kronor, jämfört med föregående år då den var 623,9 miljoner kronor. Den organiska tillväxten av försäljningen var negativ, med en nedgång på 7,3 procent, i motsats till den positiva tillväxten på 9,4 procent tidigare.

Transtemas VD, Henning Sveder, förklarade den negativa organiska tillväxten i Sverige som en följd av den långvariga avvecklingen av kopparnätet.

Ebitda-resultatet för kvartalet uppgick till 40,4 miljoner kronor, en minskning från tidigare 70 miljoner kronor, med en ebitda-marginal på 5,7 procent, jämfört med tidigare 11,2 procent. Ebita-resultatet sjönk från 49 miljoner kronor till 14,5 miljoner kronor, med en tillhörande ebita-marginal på 2,0 procent, jämfört med tidigare 7,9 procent.

Det justerade ebita-resultatet minskade till 21,3 miljoner kronor från 49 miljoner kronor. Justeringen inkluderade omstruktureringskostnader. Rörelseresultatet var 2,8 miljoner kronor, en minskning från 39,8 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 0,4 procent jämfört med tidigare 6,4 procent.

“Den relativt svaga EBITA-marginalen i kvartalet är en konsekvens av den senarelagda utbyggnaden av 5G, vilket drabbat ett av våra norska dotterbolag hårt. Den fortsatta utbyggnadstakten är något osäker, varför vi valt att agera kraftfullt och anpassa organisationen och reducera kostnaderna i dotterbolaget efter de nya förutsättningarna”, skriver bolaget.

Resultatet före skatt ökade till 72,1 miljoner kronor från 41,9 miljoner kronor tidigare. Resultatet efter skatt steg till 76,3 miljoner kronor från tidigare 32,7 miljoner kronor, en ökning med 133,3 procent. En nedskrivning av tilläggsköpeskillingar påverkade resultatet för perioden med 84,2 miljoner kronor.

Resultatet per aktie ökade till 1,84 kronor från 0,89 kronor, vilket innebar en ökning med 106,7 procent jämfört med föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,3 miljoner kronor, i jämförelse med -6,3 miljoner kronor tidigare.

“Med de åtgärder vi nu genomfört och som får full effekt under hösten, börjar vi återtåget mot våra finansiella mål. Transtema står idag på en stabil finansiell grund och vi är redo att tillvarata framtida möjligheter”, fortsätter Henning Sveder i sitt VD-ord