En ny analys från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att nästan åtta av tio personer i den högsta inkomstgruppen i Sverige är män. Detta pekar på en betydande manlig dominans bland landets toppinkomsttagare. Analysen, baserad på data från år 2021, ger intressanta insikter om gruppen som utgör den översta procenten sett till inkomster.

Gruppen bestod av cirka 79 200 personer, där den lägsta årsinkomsten var 1 215 000 kronor. Av dessa var nästan åtta av tio män. Peter Gärdqvist, utredare på SCB, framhåller att 77 procent av de personer som ingick i denna högsta inkomstgrupp var män under år 2021. Medianåldern för gruppen var 51 år, men den vanligaste åldern var 48 år för män och 49 år för kvinnor.

Det är också intressant att notera att majoriteten av toppinkomsttagarna bodde i storstadslänen. Hela tre fjärdedelar av dem bodde i Stockholms län, vilket är en betydande överrepresentation jämfört med att endast 23 procent av Sveriges vuxna befolkning bodde där under 2021.

Vidare framkommer det att vissa kommuner sticker ut mer än andra i de tre storstadslänen. Stockholm, Göteborg och Nacka hade det största antalet personer i topprocenten. En intressant observation är att Danderyd hade en betydligt högre andel toppinkomsttagare jämfört med sin folkmängd, där var tionde person tillhörde denna grupp. Detta kan bero på att Danderyd är känt för att vara en kommun med hög inkomstnivå och där många förmögna personer bor.

När det gäller yrken så är verkställande direktör det vanligaste yrket bland toppinkomsttagarna. Över 6 000 personer hade den yrkestiteln under 2021, vilket utgör en relativt stor andel av landets vd:ar. På andraplats kommer läkare. Andra vanliga yrken inom gruppen inkluderar olika typer av chefer, IT-experter och civilingenjörer.

Utöver kön, ålder, bostadsort och yrke så innehåller analysen även information om topprocentens civilstånd, boendeform, utbildningsnivå och födelseland.

Det är viktigt att notera att dessa resultat speglar den aktuella situationen och är baserade på statistiska data. Det finns flera faktorer som kan bidra till den manliga dominansen bland Sveriges toppinkomsttagare, och det är viktigt att fortsätta undersöka och diskutera dessa för att uppnå en mer jämställd fördelning av ekonomisk makt och möjligheter i samhället.

Läs hela analysen och alla diagram från SCB här.

För att sammanfatta visar SCB:s analys att en stor manlig dominans råder bland Sveriges toppinkomsttagare. Nästan åtta av tio personer i den högsta inkomstgruppen är män, vilket indikerar att kvinnor är underrepresenterade bland landets ekonomiska elitskikt. Detta är en viktig fråga att adressera för att uppnå jämställdhet och inkludering i samhället.