Räntan befinner sig på en hög nivå samtidigt som takten i bostadsbyggandet avtar. Det är en utmanande period för många, men det öppnar även upp för möjligheter för landets bostadsrättsföreningar att överväga hur de kan utnyttja outnyttjade utrymmen. SBC presenterar fem råd för hur en bostadsrättsförening optimalt kan använda sin fastighet med hänsyn till den nuvarande ekonomiska situationen.

Den höga räntan sätter press på bostadsmarknaden i landet. Detta skapar utmaningar, men även öppningar för bostadsrättsföreningar. En möjlighet är att omvandla tomma lokaler till bostäder, vilket kan generera betydande ekonomisk vinning för föreningen. Denna vinst skulle i slutändan gynna medlemmarna. Processen är emellertid komplicerad och kräver noggrant förarbete samt engagemang från föreningens styrelse.

Många föreningar funderar över värdet av att omvandla lediga utrymmen såsom lokaler eller vindar till bostäder. Om lokalen står tom är det generellt fördelaktigt att genomföra omvandlingen, eftersom det på lång sikt gynnar föreningens ekonomi. Förutom intäkterna från försäljningen kan detta också leda till lägre boendekostnader för medlemmarna. Om utrymmet redan är uthyrt krävs extra övervägande, för att undvika förlust av hyresintäkter. Hösten är en lämplig tid att påbörja sådana omvandlingsprojekt då den ekonomiska situationen skapar möjligheter att förhandla ned kostnader och hitta tillgängliga entreprenörer. Det är även en tid att ta itu med uppskjuten underhållsåtgärder som annars kan ge problem med försäkringsbolaget, enligt David Jost, Chef Projektledning och Energi på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

SBC ger fem tips för att lyckas med omvandlingen:

Utvärdera befintliga ytor
Om en bostadsrättsförening går i tankarna att omvandla en vakant lokal eller vinden till lägenheter är det första steget att kartlägga fastigheten noggrant för att identifiera vilka befintliga ytor som skulle kunna omvandlas. Det är också viktigt att ta föreningens budget i beaktande när byggnormer som takhöjd, ljusinsläpp och boarea ska kartläggas. Förstudiens utfall varierar beroende på läget, storleken, årsavgiften och ytan. Viktigt i nästa skede är att ansöka om bygglov.

Planera långsiktigt
Omvandling av lokaler är ett stort beslut och därför är det viktigt att bostadsrättsföreningen tänker långsiktigt. Vid planering bör föreningen därför ställa sig frågan om ytan kommer behövas så långt som 20 år fram i tiden. När en lokal väl konverterats om till en lägenhet är det svårt att konvertera tillbaka bostaden till en lokal.

Utforma tillvägagångssätt
Om föreningen väl beslutat sig för att en omvandling ska genomföras, finns det ett flertal sätt att gå till väga. Det går dels att sälja av byggrätten till en byggentreprenör som köper lokalen och blir tillfällig medlem. Byggföretaget hjälper då till att bygga om lokalen till en eller flera lägenheter och bistår även med hjälp att sälja bostadsrätterna vidare. Riskerna för föreningen minimeras i detta fall och tillvägagångssättet brukar således rekommenderas av SBC. Det är även viktigt att föreningens stadgar tillåter juridiska personer som medlemmar. Om så inte är fallet måste stadgarna ändras, vilket kräver två stämmobeslut efter varandra.

Sälja till befintlig medlem
Ett annat tillvägagångssätt är att sälja lokalen till en befintlig medlem som tar på sig huvudansvaret för att omvandlingen genomförs på ett korrekt sätt. Om föreningen väljer att göra så bör föreningen ha insyn i arbetet. Då blir det särskilt viktigt att resultatet besiktigas.

Slutligen kan föreningen välja att utföra arbetet själva. Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt vid försäljning men under arbetets gång är det bostadsrättsföreningen som står ansvariga för att projektet färdigställs. Man får då vara extra förberedd på att oförutspådda komplikationer kan dyka upp.

Glöm inte de rättsliga aspekterna
Till sist är det viktigt att föreningen skriver på ett avtal i vilket det framkommer på vilka villkor som föreningen upplåter lokalerna och hur omvandlingen ska genomföras. Omvandlingsprocessen är komplex och kräver mycket arbete. Styrelsen bör därför ha insyn i arbetet och vara aktiva längs resans gång så att inte något går snett. SBC kan bistå med hjälp i både det praktiska arbetet och med rådgivning samt kontrollering.