Systembolaget har avslutat två pågående rättsprocesser mot företagen Winefinder och Vivino angående möjligheten att bedriva distansförsäljning av alkohol till svenska konsumenter. I en dom från Högsta domstolen den 7 juli 2023 fastslogs att Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol, både i fysiska butiker och onlinehandel i Sverige. Trots detta konstaterade domstolen att det nuvarande sättet som Winefinder bedriver distansförsäljning är tillåtet enligt befintlig lagstiftning, då försäljningen anses äga rum i ett annat land. Denna dom har lagt grunden för beslutet att återkalla talan mot Vivino, meddelat av Systembolaget Patent- och överdomstolen den 28 augusti.

Malin Sandquist, talesperson för Systembolaget, kommenterar beslutet: “Det här är en logisk konsekvens av Högsta domstolens dom då den centrala rättsfrågan är densamma i de båda rättsfallen. Domen ger en tydlighet kring hur nuvarande lagstiftning ska tolkas. Systembolagets samhällsuppdrag att sälja alkohol med ensamrätt och ansvar i Sverige i syfte att minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan är oförändrat.”

Forskning visar att försäljning av alkohol med begränsad tillgänglighet och utan privata vinstintressen är viktiga strategier för att minska konsumtionen av alkohol och dess negativa påverkan på samhället. Systembolaget har genom sitt monopol på alkoholförsäljning i Sverige haft som syfte att kontrollera tillgången till alkohol och begränsa de skadeverkningar som kan uppstå genom överkonsumtion.

Beslutet om att avsluta rättsprocesserna har dock gett upphov till frågor om behovet av eventuell förtydligad lagstiftning samt hur tillsynen kring gränsöverskridande distansförsäljning av alkohol ska hanteras framöver. Då den rättsliga grunden nu har klargjorts genom Högsta domstolens utslag, ligger det i lagstiftarens händer att bedöma om det krävs ytterligare åtgärder för att säkerställa en effektiv reglering av denna typ av försäljning och för att upprätthålla syftet med alkoholmonopolet.

I en tid då teknologiska framsteg möjliggör en alltmer gränsöverskridande handel och när det gäller ämnen som alkohol med stora samhällsimplikationer, förblir den juridiska och regulatoriska ramen av yttersta vikt för att balansera mellan tillgång och kontroll. Domen från Högsta domstolen och beslutet att avsluta rättsprocesserna markerar en milstolpe i detta komplexa sammanhang och sätter fokus på behovet av att noga överväga framtida lagstiftningsåtgärder och tillsynsprocesser.