Recession i Sverige. Hushållen i Sverige har befunnit sig i en pågående pressad situation under de senaste 18 månaderna, på grund av påtagliga prisökningar som har påverkat deras köpkraft negativt. Denna påverkan har resulterat i en fortsatt svag konsumtion, vilket i sin tur har gett tydliga avtryck på den nationella ekonomin. I juni 2023 markerade både BNP-indikatorn och SCB:s konjunkturklocka en betydande nedgång i den ekonomiska aktiviteten, något som tydligt framkommer i den senaste utgåvan av SCB:s tidskrift “Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv”.

Ökade konkurser i lågkonjunkturens spår

En av de mest anmärkningsvärda konsekvenserna av det försämrade konjunkturläget är den påtagliga ökningen av företagskonkurser under det senaste året. Trots detta bekymmersamma fenomen har den övergripande sysselsättningsgraden fortsatt att uppvisa en uppåtgående trend, något som utpekar en viss motståndskraft i arbetsmarknaden. Caroline Ahlstrand, som är nationalekonom på SCB, kommenterade detta fenomen genom att notera att arbetsmarknaden fortfarande verkar ha en viss stabilitet trots de utmanande ekonomiska omständigheterna.

Indikatorerna pekar på recession

“Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” sammanfattar den aktuella ekonomiska situationen genom att analysera tillgänglig ekonomisk statistik. Den senaste utgåvan av tidskriften innehåller även en uppdatering av den så kallade konjunkturklockan, som baserar sig på ny insamlad data. Denna särskilda utgåva innehåller dessutom en djupgående artikel som undersöker miljöpåverkan från konsumtion, ett ämne som har väckt allt större uppmärksamhet i samband med de pågående diskussionerna om hållbar utveckling.

En av de mest iögonfallande observationerna från den senaste uppdateringen av konjunkturklockan är att den pekar på en pågående recession. Hela 7 av 13 indikatorer ligger i det nedåtgående skedet av konjunkturcykeln, vilket tydligt indikerar en ekonomi som befinner sig i en nedgångsfas. Situationen har förblivit relativt oförändrad jämfört med den föregående månaden, där 9 av de 13 indikatorerna var under den rådande trenden.

Tufft men med ljusglimtar

Sammanfattningsvis visar den senaste ekonomiska statistiken på att Sveriges ekonomi befinner sig i en utmanande period med minskande aktivitet, Sverige är i recession. Den långvariga påverkan av stigande priser har begränsat hushållens förmåga att spendera, vilket har satt avtryck på konsumtionen. Företagskonkursernas ökning och samtidigt ökande sysselsättningsgrad ger en nyanserad bild av situationen. Medan den ekonomiska statistiken ger en ovandelad bild av nedgången, ger den pågående diskussionen om miljöpåverkan och hållbarhet en glimt av hopp om framtiden och behovet av att omvärdera vårt sätt att konsumera och driva ekonomisk tillväxt.