Svensk BNP sjönk med 0,5 procent under september, säsongsrensat och jämfört med föregående månaden. Under det tredje kvartalet var BNP i stort sett oförändrad i jämförelse med det föregående kvartalet. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

BNP-indikatorn ger en tidig indikation av hur bruttonationalprodukten (BNP) utvecklas. Den sammanställs månatligen och kvartalsvis med mindre omfattande och preliminär statistik än den vanliga kvartalsvisa nationalräkenskapen. Månadsresultaten från indikatorn är ännu inte en del av den officiella statistiken och och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

”Svensk ekonomi saktade ner något mot slutet av tredje kvartalet med nedgångar i både augusti och september. För kvartalet som helhet innebar den starkare utvecklingen i juli att utvecklingen hamnade precis över nollstrecket.” säger Tora Hammar, nationalekonom på SCB.

Efter justering för antal arbetsdagar noterade Sveriges BNP en nedgång på 3,0 procent i september jämfört med samma månad föregående år. Under det tredje kvartalet som helhet var BNP 1,2 procent lägre än tredje kvartalet 2022. Både september och tredje kvartalet hade en arbetsdag mindre jämfört med samma perioder föregående år.

BNP, säsongrensad volymutveckling och index (2022=100)

SCB
Diagram: SCB