Svensk ekonomi i svårigheter trots fallande inflation

Svantesson ser att inflationen i Sverige visar tydliga tecken på att ha minskat och förväntas fortsätta på denna nedåtgående trend. Samtidigt pekar prognoser på att arbetslösheten kommer att öka. En svag tillväxt kombinerat med osäkra framtidsutsikter för arbetsmarknaden antyder att Sverige befinner sig i en period av ekonomisk nedgång som kan komma att vara fram till och med 2025. Denna bedömning presenteras i en färsk rapport från Finansdepartementet som skildrar den ekonomiska utvecklingen framåt.

Inflationsbekämpning bär frukt

Finansminister Elisabeth Svantesson understryker att de åtgärder som vidtagits för att bekämpa inflationen börjar ge resultat, både i Sverige och internationellt. Trots att den svenska ekonomin står inför utmaningar med svag tillväxt och låg efterfrågan på arbetskraft, så möjliggör den sjunkande inflationen för regeringen att agera mer fritt. Det är dock av yttersta vikt att vara förberedd om inflationstakten skulle öka igen.

Energiprisernas inverkan

En viktig faktor till den sjunkande inflationen är de lägre energipriserna, specifikt de minskade el- och drivmedelspriserna, vilka delvis är ett resultat av regeringens skattesänkningar. Även om kärninflationen fortfarande anses vara för hög, till stor del på grund av ökade tjänstepriser, förväntas inflationen fortsätta att minska. Målet för inflationen i Sverige förutspås bli uppnått inom det innevarande året.

Dämpad ekonomisk aktivitet

Den ekonomiska aktiviteten i Sverige har varit låg under en längre period, där framför allt konsumtion och investeringar i bostäder dragit ner BNP-tillväxten. Trots en förväntad liten uppgång i tillväxten under året, bedöms ekonomin fortfarande vara i en lågkonjunktur. Finansdepartementets prognos visar på en BNP-tillväxt på 0,7 procent under året, med en ökning till 2,5 procent 2025, vilket är i linje med tidigare prognoser.

Arbetsmarknaden under tryck

På arbetsmarknaden märks en låg efterfrågan på arbetskraft och antalet konkurser bland företag har ökat markant. Den svaga efterfrågan har lett till en minskad sysselsättning, som förväntas fortsätta att sjunka under 2024. Detta bidrar i sin tur till att arbetslösheten förväntas öka ytterligare nästa år, för att uppgå till 8,3 procent. En fortsatt dämpad situation på arbetsmarknaden gör att arbetslösheten riskerar att förbli hög även 2025.

Sammantaget visar Finansdepartementets prognos på en fortsatt tuff tid för den svenska ekonomin, med en långsam återhämtning från de nuvarande ekonomiska svårigheterna.