BNP står och stampar samtidigt som arbetslösheten ökar måttligt

Trots att den svenska ekonomin visar tecken på en mjuklandning, med BNP som knappt rör sig och en måttlig ökning i arbetslösheten, finns det skäl till optimistiska framtidsutsikter. Årets första nummer av Bomarknadsnytt belyser en ekonomi som står inför både utmaningar och möjligheter, och där sänkt styrränta ligger i korten.

Löner ökar – hushållens köpkraft i fokus

Efter två år av ekonomisk press får svenska hushåll äntligen se en ökning i köpkraften, tack vare löneökningar som överstiger inflationen. Denna positiva trend förväntas leda till en ökning i konsumtionen, vilket är en välkommen utveckling efter en lång period av nedgång.

Hushållens konsumtion och bostadspriserna på uppgång

Efter nästan två års nedgång börjar hushållens konsumtion sakta men säkert återhämta sig. Samtidigt ser vi en blygsam ökning i bostadspriserna, med en uppgång på ett par procent, vilket bådar gott för den svenska bostadsmarknaden.

Styrräntan sänks fem gånger i år med start i maj

Det mesta pekar mot att inflationsmålet i praktiken redan har uppnåtts sett till inflationsutvecklingen de allra senaste månaderna med beaktande av faktorer som temporärt kan påverka inflationen lite upp och ned enskilda månader. Riksbanken väntas därför med start från maj sänka styrräntan stegvis ned mot den neutrala nivån – det vill säga den nivå som styrräntan bedöms ligga på när inflationen ligger på målet. Mot slutet av året väntas styrräntan vara nere på 2,75 procent. I början av 2025 kommer därmed de rörliga bolåneräntorna ligga under 4 procent. I januari 2026 bedöms den rörliga bolåneräntan ligga runt 3,3 procent.

Utmaningar kvarstår – bostadsbyggandet och BNP-tillväxten

Trots de positiva tecknen finns det fortfarande utmaningar att ta itu med. Ett kraftigt nedpressat bostadsbyggande och en ökad bostadsbrist hämmar BNP-tillväxten och utgör ett hot mot den långsiktiga ekonomiska stabiliteten. Framtiden kräver därför fortsatta åtgärder för att säkerställa en hållbar tillväxt och en välbalanserad bostadsmarknad.

Framtidsperspektiv

Sammanfattningsvis står svensk ekonomi vid en vändpunkt, där utmaningar kvarstår men framtidsutsikterna ser ljusare ut än på länge. Det är en tid av försiktig optimism, där mjuklandningen av ekonomin, tillsammans med strategiska åtgärder från Riksbanken och en återhämtning i hushållens konsumtion, lägger grunden för en stabilare och mer blomstrande framtid.