Något bättre utsikter men osäker omvärld

Utsikterna för den finansiella stabiliteten har förbättrats något och osäkerheten har minskat. Samtidigt befinner vi oss i en lågkonjunktur. Högre kostnader för både räntebetalningar och andra varor och tjänster sätter fortsatt press på hushåll och företag. Det försämrade säkerhetsläget ställer också ökade krav på den operationella motståndskraften i den finansiella sektorn. Det skriver Finansinspektionen i årets första stabilitetsrapport.

Förbättrad finansiell stabilitet och minskad osäkerhet

Finansinspektionen (FI) bedömer löpande den finansiella stabiliteten, beskriver läget på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll. Sedan den förra stabilitetsrapporten som publicerades i november 2023 har inflationen dämpats och ligger nu nära Riksbankens mål. Riksbanken har sänkt styrräntan och marknadsaktörer förväntar sig ytterligare räntesänkningar under det kommande året.

Svag ekonomisk utveckling men starka banker

Den svenska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur med negativ tillväxt fyra kvartal i rad. Högt skuldsatta hushåll och företag är under press, vilket innebär att vissa sårbarheter i det finansiella systemet är på förhöjda nivåer.

– Vi går i rätt riktning och osäkerheten har minskat. Men läget är fortsatt tufft för många hushåll och företag. Det är för tidigt att blåsa faran över även om positiva tecken finns, säger Daniel Barr, generaldirektör på FI.

Trots att många hushåll har fått betydligt mindre marginaler de senaste åren bedömer FI att de allra flesta klarar sina lånebetalningar. Men hushållens köpkraft har försvagats och konsumtionen minskat, vilket spiller över på hushållsnära företag. Även om räntorna har börjat gå ner kan den svaga efterfrågan bestå, med en svag konjunktur och högre arbetslöshet som följd.

Svenska banker är däremot fortfarande mycket lönsamma och har stora buffertar. Det gör att de, även i ett sämre ekonomiskt läge, kan fortsätta förmedla krediter och stå emot eventuella kreditförluster.

Fastighetsföretagen och deras skuldsättning

Ett antal kommersiella fastighetsföretag har börjat minska sina skulder och tillgången till finansiering har förbättrats. Men trots att läget i fastighetssektorn är bättre idag än för ett halvår sedan har många fastighetsföretag fortfarande alltför stora skulder. Därför är det viktigt att högt belånade företag inte lutar sig tillbaka utan fortsätter att minska sin skuldsättning.

Betydande osäkerhet på grund av en osäker omvärld

Att det finns tydliga förväntningar om räntesänkningar framöver återspeglas i ett ökat risktagande på de finansiella marknaderna under de senaste månaderna. Det osäkra geopolitiska läget kan dock innebära händelser som på nytt ökar stressen på de finansiella marknaderna. Vidare innebär säkerhetsläget en ökad risk för störningar i den digitala infrastrukturen, vilket snabbt kan få negativa konsekvenser för det finansiella systemets funktion.

– Det svenska finansiella systemet har genomgått en snabb digitalisering som innebär en ökad effektivitet. Men nya digitala lösningar ställer också ökade krav på digital motståndskraft och det är viktigt att de finansiella företagen fortsätter arbetet med att stärka den, säger Daniel Barr.

Sammanfattningsvis visar årets första stabilitetsrapport att även om det finns positiva tecken och minskad osäkerhet, kvarstår många utmaningar för både hushåll och företag. Den finansiella sektorns motståndskraft och anpassningsförmåga kommer att vara avgörande för att navigera genom den rådande osäkerheten.