Spiffbet har kallat till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om en kvittningsemission och en parallell företrädesemission. Syftet med emissionerna är att lätta bolagets skuldbörda och förbättra dess kapitalstruktur samt ge bolaget möjlighet att genomföra potentiella förvärv och lanseringar på nya geografiska marknader. Bolaget bedömer fortsatt att break-even avseende EBITDA är möjligt under 2023. Spiffbets aktie fick en ordentlig törn redan den 23 februari då rapporten som visade kraftigt sjunkande omsättning inte mottogs väl från marknaden. Idag har aktien sjunkit ytterligare drygt 18 % efter att informationen om kvittningsemission publicerats.

Genom kvittningsemissionen kommer bolagets stora skuldbörda att lösas, samtidigt som framtida höga räntekostnader minskas med cirka 4,7 MSEK på årsbasis. Företrädesemissionen ger alla aktieägare möjlighet att till samma teckningskurs som i kvittningsemissionen tillföra bolaget kapital.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market med en rabatt på 10 procent. Efter kvittningsemissionen kommer A veces AB att äga ca 74,4 procent av aktierna och rösterna i Spiffbet, medan en fulltecknad företrädesemission kommer att ge maximalt ca 62,2 procent av aktierna och rösterna till A veces AB.