Skogsfond Baltikum är en alternativ investeringsfond som förvärvar och utvecklar skog i Baltikum där priset är betydligt lägre än i Sverige. Givet det nyligen uppdaterade substansvärdet per aktie så råder det en substansrabatt om cirka 20 procent som sticker ut jämfört med sektorkollegorna.

Skog och mark är en robust tillgång och har nu än en gång bevisat sig bevara sitt värde väl när de finansiella marknaderna i övrigt skakar till på grund av skenande inflation.

I Skogsfond Baltikums senaste marknadskommentar som publicerades den 5 maj 2022 går det att läsa om höjda virkespriser, stigande tillgångsvärden och en begränsad invasionsrisk i Baltikumområdet i dagsläget. Bland annat har priset på sågtimmer tillsammans med massaved och energived stigit kraftigt de senaste månaderna och ett ökat intresse för att äga skog i Östersjönsregionen har drivit upp skogspriserna.

En accelererande omställning till mer förnybart och fortsatt ökat långsiktigt behov av skogsråvara tyder på god prisutveckling för skogsråvara och skogsfastigheter i Baltikum framgent, samtidigt som risken för invasion bedöms vara begränsad trots det rådande geopolitiska läget.

Det huvudsakliga avkastningsmålet som Skogsfond Baltikum ställt upp är att leverera en årlig genomsnittlig avkastning på 7– 9 procent. Detta mål ska uppnås genom en process som består av tre olika faser som tillsammans utgör en tidsperiod på åtta år. Processen initieras med att förvärva skog och följs upp av att utveckla skogen för att slutligen avyttra den. Genom att vidta tillväxtfrämjande åtgärder under utvecklingsfasen ökar bolaget tillväxten och värdet på skogen och skapar samtidigt klimatnytta genom att mer koldioxid lagras in i träden.

– Det som gör Skogsfond Baltikum till en attraktiv investering är att skog och mark anses vara en inflationsskyddad realtillgång samtidigt som fonden värderas lågt jämfört med konkurrenterna trots god utveckling och fin värdetillväxt, säger Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum och fortsätter:

– En investering i Skogsfond Baltikum är relativt säker, samtidigt som man bidrar till en grönare värld.

Peer-värdering
Skogsfond Baltikum har beräknat eget kapital per A-aktie som grundar sig på basis av aktuellt skogsinnehav och ekonomisk ställning per 2022-03-31. Beräknat eget kapital uppgick till 116,4 EUR motsvarande 1 203 SEK per A-aktie med omräkningskurs 10,33 SEK/EUR. Värderingen är i genomsnitt 3085 EUR per hektar, vilket är attraktivt sett mot peers.

Värdering av skog enligt börsvärdet per 2022-05-12

Hänsyn tagen till senast rapporterat eget kapital och substansrabatt-/premium på börsen

Källa: Senast offentliggjorda rapporter SB/LFC/SCA/Holmen
*beräkning av genomsnittlig löpande tillväxt all mark: (Årlig tillväxt per hektar) / (virkesvolym per hektar)

Givet aktiemarknadens värdering av markerna och de olika tillväxtförutsättningarna är slutsatsen att man genom Skogsfond Baltikum i princip erhåller högproduktiv skogsmark med dubbla tillväxten jämfört med SCA (Norrland) fast till halva priset per hektar, det vill säga fyra gånger mer årlig tillväxt för sina pengar.

Skogsfond Baltikum och Latvian Forest Company innebär 100 procent exponering mot skog och mark. För SCA står skogen för 70 procent och Holmen 65 procent, resterande är industridel med vanlig verksamhetsrisk. Samma premiumvärdering har antagits för industridelen som för skogen i respektive bolags ovanstående beräkningar.

Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen till handel på den reglerade handelsplatsen NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019 och har handlats kring och under 1 000 SEK per A-aktie det senaste året. Samtidigt har värdet på de underliggande skogstillgångarna ökat med över 20 procent det senaste året, vilket nu resulterar i en historiskt hög substansrabatt om cirka 18 procent.