Sinch rapporterar högre justerat ebitda än väntat – positiv organisk tillväxt

Kommunikationstjänsteföretaget Sinch har offentliggjort sina resultat för fjärde kvartalet, vilka visar på en omsättning i linje med förväntningarna och ett justerat EBITDA-resultat som överträffar marknadens förväntningar. Trots en stark finansiell prestation väljer bolagets styrelse att inte föreslå någon utdelning för perioden. Alla Sinch rapporter här. I öppningen är Sinch vinnare på OMXS30 med en uppgång över 5 procent.

Omsättning i linje med förväntningarna

Under det fjärde kvartalet uppgick Sinchs omsättning till 7 532 miljoner kronor, en ökning med 2,3 procent jämfört med samma period föregående år, där omsättningen låg på 7 361 miljoner kronor. Denna siffra stämmer väl överens med analytikerkonsensus från Factset, som hade förutspått en omsättning på 7 411 miljoner kronor.

Positiv organisk tillväxt

Sinch rapporterar en organisk försäljningstillväxt på 1 procent, justerat för valutaeffekter och exklusive förvärv. “De gradvisa förbättringar vi observerat under året fortsatte under fjärde kvartalet. Tillväxten i våra meddelandetjänster är stark, drivet av ökade volymer från marknadsföringsanvändning och fortsatt hög tillväxt i Indien,” kommenterar Sinchs VD Laurinda Pang.

Framgångar i E-post och SMB-segmentet

Sinchs E-post och SMB-segment uppvisade båda organisk tillväxt under kvartalet. E-postsegmentet såg en tillväxt på 10 procent i fasta valutor, medan bruttoresultatet för segmentet ökade med 13 procent. SMB-segmentet, med en stark utveckling i Nordamerika, rapporterade en organisk tillväxt på 15 procent i både nettoomsättning och bruttoresultat.

Finansiella nyckeltal

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 2 526 miljoner kronor, jämfört med 2 416 miljoner kronor under samma period föregående år, med en bruttomarginal på 33,5 procent. EBITDA-resultatet landade på 818 miljoner kronor, jämfört med förväntade 912 miljoner, och en EBITDA-marginal på 10,9 procent.

Det justerade EBITDA-resultatet blev 996 miljoner kronor, vilket är högre än de förväntade 950 miljonerna, med en justerad EBITDA-marginal på 13,2 procent. Även om det justerade rörelseresultatet minskade till 844 miljoner kronor från 919 miljoner kronor, visar företaget ändå på en stark underliggande lönsamhet.

Utsikter framåt

Trots den positiva finansiella utvecklingen under fjärde kvartalet lämnar Sinch inga framtida prognoser. Företagets förmåga att generera positiv organisk tillväxt, även i utmanande segment som rösttjänster, positionerar det väl för framtiden. Med en stark balansräkning och fortsatt fokus på innovation och kundtillväxt, ser Sinch ut att vara väl rustat för att navigera i den dynamiska kommunikationstjänstesektorn.

Sinch, Mkr Q4-2023 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 7 532 7 411 1,6% 7 361 2,3%
Organisk försäljningstillväxt, procent 1
Bruttoresultat 2 526 2 416 4,6%
Bruttomarginal 33,5% 32,8%
EBITDA 818 912 -10,3% 791 3,4%
EBITDA-marginal 10,9% 12,3% 10,7%
Justerat EBITDA 996 950 4,8% 960 3,8%
Justerad EBITDA-marginal 13,2% 12,8% 13,0%
Rörelseresultat 131 258 -49,2% 66 98,5%
Rörelsemarginal 1,7% 3,5% 0,9%
Justerat rörelseresultat 844 919 -8,2%
Justerad rörelsemarginal 11,2% 12,5%
Nettoresultat 145 -226
Resultat per aktie, kronor 0,17 -0,27
Kassaflöde från löpande verksamhet 727 973 -25,3%
Årsutdelning per aktie, kronor 0 0 0

Konsensusdata från Factset