Svensk arbetsmarknad visade fortsatt positiva tecken under det andra kvartalet av 2023. Enligt nyligen publicerad data från Arbetskraftsundersökningarna på Statistiska centralbyrån (SCB) fortsatte sysselsättningen att öka, vilket indikerar en fortsatt stark arbetsmarknad.

Under andra kvartalet 2023 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 315 000 personer, en ökning med 86 000 jämfört med samma period föregående år. Detta motsvarar en sysselsättningsgrad på 70,2 procent, en ökning med 0,8 procentenheter. Både kvinnor och män bidrog till den positiva utvecklingen, med antalet sysselsatta kvinnor som ökade med 60 000 och antalet sysselsatta män som ökade med 26 000.

Säsongrensad och utjämnad data bekräftar den positiva trenden och visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande kvartal. Antalet sysselsatta uppgick till 5 286 000 under andra kvartalet 2023, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,8 procent.

Arbetsmarknadsexperter noterar att den ökande sysselsättningen signalerar en starkare ekonomisk återhämtning efter de påverkningar som pandemin medförde. Detta stärker även tilltron till det övergripande näringslivsklimatet och ger hopp om en fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden.

Charlotte Breitz, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB, kommenterar situationen: ”Vi kan se att både sysselsättningen och arbetskraften ökade även under det andra kvartalet 2023. Antal anställda ökade samtidigt som långtidsarbetslösheten fortsatte att minska. Sammantaget indikerar det att arbetsmarknaden var fortsatt stark under andra kvartalet.”

Arbetskraften i åldern 15–74 år ökade med 84 000 personer och uppgick till 5 795 000 under andra kvartalet 2023. Kvinnors deltagande i arbetskraften ökade med 44 000 personer, medan antalet män som ingick i arbetskraften ökade med 40 000. Det relativa arbetskraftstalet steg med 0,7 procentenheter till 76,5 procent. Arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor var 74,1 procent och bland män 78,9 procent.

Den ökade sysselsättningen bland kvinnor och män visar på en bredare och mer inkluderande arbetsmarknad, där fler individer deltar aktivt i ekonomin. Det är positivt både för den individuella ekonomin och för samhällsekonomin som helhet.

Det finns också tecken på minskad arbetslöshet och en minskad andel långtidsarbetslösa. Under andra kvartalet 2023 var antalet arbetslösa 481 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,3 procent. Minskningen i arbetslösheten är en indikation på en ökad efterfrågan på arbetskraft från företag och organisationer.

För ungdomar i åldern 15–24 år var arbetslöshetstalet 26,3 procent, vilket visar på en något mer utmanande situation för den yngre generationen på arbetsmarknaden. Trots detta ger den generella ökningen i sysselsättning hopp om bättre möjligheter och ökad tillgänglighet till arbete för ungdomar.

Det finns också en påtaglig ökning i den faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta individer. Totalt sett uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 159,2 miljoner per vecka under andra kvartalet 2023. Detta understryker det ökande behovet av arbetskraft och den ökande aktiviteten på arbetsmarknaden.

Sammanfattningsvis visar den senaste statistiken på en fortsatt positiv utveckling på den svenska arbetsmarknaden under andra kvartalet 2023. Ökningen i sysselsättning, minskningen i arbetslöshet och den ökande arbetskraftsdeltagandet är alla tecken på en stabil och växande ekonomi. Det återstår att se hur denna utveckling kommer att påverkas av eventuella framtida förändringar i ekonomin och arbetsmarknaden.

Komplett statistik hos SCB kan läsas här.