Scandinavian Biogas vinstvarnar – ”problem med driftsättning”

Scandinavian Biogas, ett företag som producerar biogas, lämnar en vinstvarning till följd av problem med driftsättningen av anläggningen Skogn II i Norge. Enligt det preliminära, icke reviderade bokslutet för fjärde kvartalet beräknas EBITDA uppgå till cirka -2 (23) MSEK och för helåret 2022 beräknas EBITDA uppgå till cirka 19 (90) MSEK. Nettoomsättningen under fjärde kvartalet beräknas minska med cirka 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Problemen med driftsättningen av Skogn II har lett till uteblivna intäkter och förhöjda kostnader. Dessutom har produktionen i Sverige minskat på grund av höga priser på glycerin och höga elpriser i Norge och Sverige. Problemen med teknikleverantörens igångsättning av förvätskningsdelen i Skogn II har även medfört att produktionen av Bio-LNG (flytande biogas) har förlorats under fjärde kvartalet.

VD Matti Vikkula säger att anläggningsarbetet i Skogn II löpte enligt plan, men mot slutet av året fick leverantören problem med tekniken när företaget tillsammans skulle driftsätta anläggningen. Han bedömer att problemen ska lösas under första kvartalet.

Trots de nuvarande problemen, är Scandinavian Biogas inne i en intensiv expansionsfas och den långsiktiga tillväxtplanen ligger fast. Efterfrågan på biogas för tunga transporter är starkare än någonsin och det finns en stark politisk vilja för att främja utbyggnaden av en tiodubblad biogasproduktion i Europa. Scandinavian Biogas kommer att lämna en ordinarie rapport den 15 februari 2023.