Strejkerna som SAS Scandinavias pilotföreningar inledde den 4 juli 2022 har redan väsentligt påverkat likviditeten och SAS AB:s övergripande finansiella ställning samt hotar ytterst Bolagets möjligheter att lyckas anskaffa det kritiska kapital som behövs både på kort och lång sikt för att finansiera en framgångsrik rekonstruktion av Bolaget. Per dagens datum har strejken orsakat över 2 550 inställda flyg, vilket har påverkat över 270 000 passagerare. Hittills uppgår den uppskattade kostnaden av strejken till cirka 100-130 miljoner SEK per dag eller cirka 1,0–1,3 miljarder SEK i ackumulerade kostnader.

Som tidigare kommunicerats i SAS pressmeddelande den 5 juli 2022 har Bolaget haft tillräcklig likviditet för att uppfylla sina affärsförpliktelser på kort sikt utan att erhålla nytt kapital. En långvarig pilotstrejk innebär dock att Bolagets begränsade kassa, vilken även minskar av säsongsmässiga skäl då sommarens försäljning till stor del redan har ägt rum, kommer att försämras mycket snabbt vid en fortsatt pilotstrejk.

Som vidare kommunicerats den 5 juli 2022 är SAS i långt gångna diskussioner med ett flertal potentiella långivare avseende s.k. debtor-in-possession-finansiering (”DIP”)-finansiering, en specialiserad typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process, om upp till 700 miljoner USD (motsvarande cirka 7,0 miljarder SEK) för att säkerställa att Bolaget har tillräckliga likvida medel för att slutföra sin rekonstruktion. De potentiella DIP-långivarna har varit tydliga med att sådan finansiering förutsätter att SAS visar att det är möjligt att åstadkomma de 7,5 miljarder SEK i årliga kostnadsbesparingar som är en hörnsten SAS FORWARD-planen.

Om pilotstrejken fortsätter kan det komma att äventyra Bolagets tillgång till sådan DIP-finansiering. I ett sådant scenario kommer Bolaget att behöva överväga tvångsmässig försäljning av värdefulla strategiska tillgångar och samtidigt kraftigt skala ner omfattningen av SAS verksamhet och flygplansflotta i avsaknad av ett genombrott i förhandlingarna med piloterna. När dessa åtgärder vidtagits kommer det att vara svårt för SAS att återuppbygga storleken och bredden av nuvarande nätverk och tjänster.

Andra viktiga delar av SAS FORWARD-planen inkluderar konvertering av skuld och hybridobligationer om cirka 20 miljarder SEK till aktiekapital samt att SAS avser anskaffa minst 9,5 miljarder SEK i nytt eget kapital, vilket till stor del ska användas för att återbetala DIP-finansieringen i samband med en framgångsrikt slutförd chapter 11-process i USA.

”Vi beklagar djupt att våra kunder påverkas av strejken som leder till förseningar och inställda flygavgångar. Strejken har också en väsentlig inverkan på våra möjligheter att genomföra SAS FORWARD. Vi måste nå en överenskommelse och avsluta strejken så snart som möjligt. Det kommer att kräva att vi finner en lösning som är godtagbar för alla de intressenter som har uttryckt sin avsikt att stödja SAS villkorat av att Bolaget lyckas genomföra SAS FORWARD. Strejken sätter genomförandet av chapter 11-processen, och ytterst Bolagets överlevnad, på spel,” säger Anko van der Werff, VD och koncernchef.

Erno Hildén, Executive Vice President och CFO, lägger till: “Mellan den 1 februari 2020 (kvartalet då pandemin bröt ut) och den 30 april 2022 har de totala förlusterna uppgått till 19,7 miljarder SEK (resultat före skatt). Den pågående pilotstrejken, och dess negativa likviditetseffekt, förvärrar den redan allvarliga situationen. Att ta SAS FORWARD framåt är avgörande för att SAS ska kunna överleva och för att återigen göra Bolaget starkt och investeringsbart.”