Penningpolitiken har minskat efterfrågan i den svenska ekonomin och medverkar till att trycket på inflationen sjunker. Direktionen anser att penningpolitiken bör förbli restriktiv, men att det är lämpligt att behålla styrräntan oförändrad för tillfället. Under det penningpolitiska mötet den 22 november beslutade därför direktionen att behålla styrräntan på 4 procent. Vidare medger direktionen att man är redo att höja styrräntan ytterligare om utsikterna för inflation försämras.

Ledamöterna noterade att den ekonomiska utvecklingen sedan september i stort sett har följt Riksbankens förutsägelser. Inflationen kvarstår som fortsatt hög men avtar. Räntehöjningarna har bromsat upp efterfrågan i den svenska ekonomin och bidrar till att inflationstrycket minskar menar Riksbanken. Även arbetsmarknaden visar tecken på avmattning från en stark startposition. Framåtblickande indikatorer, såsom företagens prissättningsplaner, indikerar också en fortsatt nedgång i inflationen.

Medlemmarna framhöll att det fortfarande finns risker som kan hindra inflationen från att fortsätta sjunka till målet, precis som tidigare. Priserna på tjänster ökar fortfarande snabbt och även om kronan har stärkts sedan september bedöms den fortfarande vara svagare än den borde vara.

Direktionen betonade sin vilja att höja styrräntan ytterligare om inflationsutsikterna försämras, vilket också återspeglas i prognosen för styrräntan. Medlemmarna betonade att penningpolitiken måste förbli stram för att inte bara sänka utan även stabilisera inflationen vid målet. Hur ny information bedöms och dess påverkan på utsikterna för konjunktur och inflation kommer att vara avgörande för utformningen av den framtida penningpolitiken.

Medlemmarna ansåg också att det är lämpligt att överväga ökade försäljningar av statsobligationer vid det kommande penningpolitiska mötet. Nästa år planeras åtta ordinarie penningpolitiska möten, vilket ger direktionen möjlighet att kontinuerligt återkomma med nya bedömningar av penningpolitiken.