Riksbanken har beslutat att minska valutarisken i sin valutareserv genom att säkra en del av den med valutasäkring. För att åstadkomma detta säljer Riksbanken 8 miljarder amerikanska dollar och 2 miljarder euro mot svenska kronor. Riksbanken kommer att kontinuerligt publicera information på sin webbplats om hur mycket dollar och euro de har sålt, vilket sker varje fredag klockan 10.30.

En del av valutasäkringen genomförs genom att Riksbanken växlar så kallade EU-betalningar när det är möjligt. Försäljningen av utländsk valuta inleddes den 25 september 2023 och förväntas vara avslutad inom fyra till sex månader. För att upprätthålla storleken på valutareserven ingår Riksbanken valutaswappar på valutamarknaden.

Riksbanken redogör nedan för hur mycket dollar och euro som hittills har sålts, med en rapportering som sker med två veckors fördröjning.

Sålt belopp per vecka i EUR och USD

Tabell: Sveriges Riksbank

Ackumulerad försäljning av EUR och USD vid respektive datum

Tabell: Sveriges Riksbank

Sveriges medlemskap i EU innebär månatliga betalningar till EU:s budget. Dessa genomförs av Riksgälden i svenska kronor till en centralbank inom Eurosystemet. Den mottagande centralbanken måste sedan växla svenska kronor till euro, och i första hand får Riksbanken möjlighet att växla beloppet genom att köpa kronor mot euro genom en bilateral valutaaffär. För att undvika överdrivna växelkursrörelser kan Riksbanken välja att växla EU-betalningen för att säkerställa en del av valutasäkringen.

Kronan försvagas något under fredagen både sett till EUR och USD.