I en tid då digitala betalningar blir allt vanligare tar Riksbanken ställning för kontanternas fortsatta roll i samhället. Med ökad digitalisering av betalningssystemet lyfter Riksbanken fram behovet av säkrare och mer tillgängliga betalningsmetoder för alla.

Ett steg mot ökad tillgänglighet

Under en nyligen hållen pressträff uttalade sig riksbankschefen Erik Thedéen om bankernas ansvar i samhället. Han betonade vikten av att alla ska kunna hantera betalningar, oavsett preferens för digitala eller kontanta medel.

“Bankerna har ett betydande ansvar,” sade Thedéen, och lyfte fram Riksbankens förslag om att bankerna bör bli skyldiga att acceptera kontanter från privatpersoner. Detta förslag är en del av en större diskussion om betalningssystemets framtid och dess tillgänglighet för alla medborgare.

Digitaliseringens baksida

Sverige är känt för sin snabba digitalisering inom många områden, inte minst när det gäller betalningar. Men Riksbanken understryker att denna utveckling även medför nackdelar. I årets betalningsrapport framkommer en oro över att vissa individer och grupper riskerar att hamna utanför det digitala betalningssystemet.

“Vi måste måna om alla, vi kan inte bara säga att de flesta klarar sig,” förklarade Thedéen. Det understryker vikten av ett inkluderande betalningssystem där även kontanter har en given plats.

Utmaningar i krissituationer

Rapporten lyfter även fram vikten av robusta betalningssystem som kan fungera även under störningar. Detta gäller både i fredstid och vid höjd beredskap. Här spelar både offentliga och privata aktörer en nyckelroll i att säkerställa att betalningar kan genomföras oavsett omständigheter.

För en bredare utredning

Med anledning av den snabba förändringen på betalningsmarknaden önskar Riksbanken att den pågående regeringsutredningen om kontanter utvidgas. Förutom kravet på bankerna att ta emot kontanter, vill Riksbanken också adressera frågan om tillgång till betalkonton. Många personer stängs idag ute från att öppna konton på grund av riskbedömningar. För att motverka detta föreslås möjligheten till konton med begränsade funktioner.

Christina Wejshammar, chef för avdelningen för betalningar, understryker vikten av tillgång till ett konto: “Utan ett konto är det i princip omöjligt att ha ett fungerande liv i Sverige.”

Riksbankens utspel markerar en tydlig ståndpunkt för att säkerställa att det svenska betalningssystemet förblir tillgängligt och inkluderande för alla, oavsett tekniska eller ekonomiska förutsättningar.