I en chockerande utveckling har Region Stockholm meddelat att de säger upp sitt avtal med Svea Vaccin med omedelbar verkan. Beslutet kommer efter en grundlig granskning som avslöjat allvarliga brister i företagets hantering av vaccinationer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund och granskning

Svea Vaccin, en aktör inom Vårdval vaccination, har tillhandahållit vaccinationstjänster för covid-19, pneumokocker och säsongsinfluensa till invånarna i Stockholm. I januari 2024 inledde Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en granskning av företagets verksamhet. Granskningen omfattade en utvärdering av rapporteringsmönster i journalsystem, kontroll av utbildningsbevis och en dialog med företaget.

Brister i kompetens och rapportering

Resultaten från granskningen är djupt oroande. Endast i lite mer än hälften av de granskade fallen kunde Svea Vaccin styrka att deras personal hade rätt kompetens för att utföra vaccinationer. Det har även framkommit att det är vanligt att personalen signerar ordinationer eller vaccinationer åt varandra, en praxis som strider mot gällande regler och rutiner.

Ytterligare rapporteringar visar att vissa anställda har utfört vaccinationer på flera av företagets mottagningar samtidigt, vilket väcker frågor om hur detta har varit möjligt utan att äventyra kvaliteten och säkerheten i vårdarbetet.

Allvarliga konsekvenser för patientsäkerheten

Utredningen har belyst att Svea Vaccin har åsidosatt sina åtaganden enligt avtalet med Region Stockholm på ett sätt som inneburit allvarliga risker för patientsäkerheten. Bristen på kompetens och de rapporterade oegentligheterna pekar på en djupt rotad problematik inom företaget, som också har misslyckats med att följa relevanta lagar, förordningar och föreskrifter.

Beslut om uppsägning

Med anledning av dessa fynd har Region Stockholm beslutat att omedelbart säga upp alla avtal med Svea Vaccin. Detta steg tas för att skydda patienternas säkerhet och säkerställa att vaccinationstjänster i regionen utförs av leverantörer som fullt ut kan garantera kvalitet och kompetens.

Region Stockholm kommer nu att vidta åtgärder för att säkerställa att invånarna har tillgång till pålitliga och säkra vaccinationsalternativ. Denna utveckling är en påminnelse om vikten av strikt övervakning och kontroll inom vårdsektorn för att upprätthålla höga standarder för patientsäkerhet och vårdkvalitet.