I den digitala erans Sverige framträder molntjänster som en allt viktigare faktor för företagens effektivitet och prestanda. En ny undersökning visar dock att endast en bråkdel av svenska företag har omfamnat molnbaserad lönehantering fullt ut. Denna artikel utforskar potentialen för lönehantering i molnet i Sverige, de utmaningar som företagen står inför, och hur innovation samt digitalisering kan forma framtiden för lönehantering.

Bristande prestanda och effektivitet är de största utmaningarna

Trots att Sverige är en framstående aktör inom IT och digitalisering, ligger det anmärkningsvärt efter i adoptionen av molnbaserad lönehantering. Endast 2,3 procent av svenska företag har helt migrerat sin lönehantering till molnet, en siffra som är betydligt lägre än det europeiska genomsnittet. Denna tvekan att anamma molntjänster för lönehantering avslöjar ett stort utrymme för digital transformation inom det svenska näringslivet.

En undersökning utförd av SD Worx, en ledande leverantör av HR-tjänster i Europa, inkluderade 5 118 företag över 18 europeiska länder och framhävde Sveriges position. Resultaten visar på en tydlig möjlighet för svenska företag att effektivisera och förbättra sin lönehantering genom molnteknologi.

Endast 7,1 procent av företagen i Europa har lagt ut hanteringen av sina löner helt och hållet

Trots de uppenbara fördelarna med molnbaserad lönehantering har endast en liten andel av europeiska företag tagit steget fullt ut. I Sverige är denna andel ännu lägre, vilket pekar på en försiktig inställning till outsourcing och molnmigrering. Denna tvekan kan härledas till oro för dataintegritet, säkerhet och förlust av kontroll över känsliga processer som lönehantering.

32 procent av de svenska företagen förlitar sig fortfarande på egenutvecklade applikationer, många baserade på grundläggande programvara som Excel. Detta medan adoptionen av molntjänster (SaaS) och externa applikationer för lönehantering ligger på 27,2 respektive 32,5 procent. Ett ytterligare 10,7 procent av företagen har valt att helt outsourca sin lönehantering.

Svenska företag föredrar specialiserade leverantörer

Till skillnad från det europeiska genomsnittet tenderar svenska företag att välja leverantörer specialiserade på lönehantering när de väljer att outsourca. Denna preferens understryker en önskan att säkerställa expertis och specialisering inom ett område som är avgörande för både företagets interna effektivitet och medarbetarnas nöjdhet.

Höga nivåer av nöjdhet men utmaningar kvarstår

Även om en majoritet av de svenska företagen (77,2 procent) är nöjda med sin lönehantering, finns det fortfarande betydande utrymme för förbättring. Företagen identifierar prestanda och effektivitet, korrekthet, kostnadskontroll och regelefterlevnad som områden där utmaningar kvarstår. Bland företag som använder blandade lösningar för sin lönehantering rapporteras större utmaningar jämfört med de som antingen sköter allt internt eller har outsourcat helt.

Framtidens lönehantering: Digitalisering och innovation

Trots dessa utmaningar ser framtiden för lönehantering i Sverige ljus ut. Med den ökande digitaliseringen öppnas nya möjligheter för effektivisering och förbättring. Lönehantering i realtid, integration med andra system som HR och bokföring, samt automatisering är bara några av de innovationer som kan revolutionera lönehanteringen.

Magnus Engman, Sverigechef för SD Worx, betonar vikten av innovation och digitalisering för att möta de ökande kraven från komplex och snabbföränderlig lagstiftning. Engman understryker att en balans mellan automatisering och personliga relationer är nyckeln till en smidig och effektiv lönehantering.

Sammanfattningsvis står Sverige inför en betydande möjlighet att transformera sin lönehantering genom molnteknologi. Med rätt strategier och investeringar i digitalisering och innovation kan svenska företag övervinna de utmaningar de står inför idag och leda vägen mot en mer effektiv och framtidssäker lönehanteringsprocess.