Vi har varit investerare i Embracer Group sedan börsintroduktionen och anser att företaget har kommit långt i att bygga upp en portfölj av attraktiva immateriella tillgångar (IP). Vi är fast övertygade om att spelindustrin fortsätter att ha lovande potential att generera avkastning för aktieägarna över tiden. Detta beror till stor del på den pågående digitala transformationen av branschen och den ökande efterfrågan på spel-IP från teknikplattformar. Den ökande aptiten för spel-IP visar att värdet kan öka över tiden om det hanteras väl.

Vi är emellertid inte nöjda med aktiekursens utveckling fram till och efter Q4 FY 22/23-rapporten. Tyvärr anser vi att detta till stor del beror på egna misstag. Sedan noteringsbytet till Nasdaq Stockholm anser vi att kommunikationen inte har varit i linje med vad man rimligen kan förvänta sig från ett börsnoterat företag på huvudmarknaden.

För närvarande är marknadsvärdet 25 miljarder SEK, vilket motsvarar förvärvsvärdet för Asmodee. Dessutom ligger det betydligt under de cirka 75 miljarder SEK som Embracer har investerat i förvärv. Mot denna bakgrund anser vi att det finns ett behov av en snabb förändring för att tydliggöra framtida strategi, företagets prioriteringar och hur Embracer planerar att kommunicera framöver.

Strategi
Utifrån våra tidigare erfarenheter inom spelbranschen har vi identifierat några faktorer som vi anser är viktiga för att vara framgångsrika över tiden:

 1. Företag inom spelbranschen som drivs entreprenöriellt tenderar att prestera bättre över tiden.
 2. Att äga en diversifierad portfölj av starka immateriella tillgångar är viktigt.
 3. Det är viktigt att ha både diversifierade och förutsägbara kassaflöden på portföljnivå.
 4. En mer fokuserad spelutveckling med stränga godkännandeprocesser ger bättre avkastning på investeringarna.
 5. Att ge rimliga prognoser istället för svårt uppnåeliga mål är viktigt för att skapa förtroende hos investerarna. Enligt vår bedömning är allt ovanstående möjligt att uppnå för Embracer.

Med tanke på motgången med att inte ingå ett förändringsinriktat plattformsavtal inom PC/konsol måste strategin tydliggöras ytterligare och kommuniceras till investerarna:

 1. Hur kan företaget anpassa sina rörelse- och investeringskostnader samt genomföra mindre plattformsavtal för att skapa ökad synlighet och förutsägbara fria kassaflöden inom PC/konsol?
 2. Vad är ägarinriktningen från Embracer Group till de operativa bolagen när det gäller återinvestering av kassaflödet i spelutveckling?
 3. Hur balanseras dessa investeringsplaner i förhållande till behovet och ambitionen att minska skulden?
 4. Kan företaget anpassa godkännandeprocessen över koncernen när det gäller ny spelutveckling och ytterligare fokusera på att äga IP, istället för att utveckla och publicera IP från tredje part?
 5. Hur kommer företaget prioritera kassakonvertering under FY23/24 i förhållande till långsiktiga tillväxtambitioner, och finns det i det sammanhanget icke-strategiska tillgångar som kan avyttras för att säkerställa en nettoskuld på 10 miljarder SEK vid slutet av FY23/24 med tanke på den nuvarande svagare konsumentutgiften?
 6. Bör företaget överväga betydande avyttring av tillgångar för att skapa en mer strömlinjeformad koncernstruktur som har en netto-kassa-position?

Utöver ovanstående anser vi att sättet som företaget kommunicerat finansiella prognoser har haft en tydlig negativ påverkan på investerarnas förtroende. I det sammanhanget anser vi att det är bättre att inte lämna några finansiella prognoser alls. Om företaget önskar fortsätta med finansiell prognostisering anser vi att metoden bör justeras enligt följande:

 1. Ge en årlig justerad EBIT-prognos endast för innevarande år.
 2. Uppdatera den årliga justerade EBIT-prognosen för innevarande år efter varje kvartal.
 3. Potentiella plattformsavtal eller andra projekt som inte är säkra i den finansiella prognosen bör inte inkluderas.
 4. Finansiella prognoser bör kalibreras så att den nedre nivån bör vara lätt att uppnå i ett ordnat scenario, inte vad som anses vara mest troligt. Den övre delen av den finansiella prognosen kan vara mer inriktad på ett optimistiskt scenario.
 5. Justera metodiken för att förutsäga AAA-släpp till en mer försiktig nivå eftersom förseningar är en ständigt närvarande faktor i spelutveckling och behåll metodiken för att prognostisera ekonomiska resultat inom bordsspel, mobilspel och underhållning.

Vi anser att det är en prioritet för Embracer Group att tydliggöra och kommunicera både strategin och prioriteringarna för FY23/24 så snart som möjligt. Enligt vår uppfattning bör företaget överväga både mindre och större förändringar, inklusive avyttringsalternativ, för att kunna säkerställa den långsiktiga planen: att vara en bra långsiktig hemvist för spel-IP, entreprenörer och transmediapotential. Även om det skulle kräva en mer fokuserad och smalare företagsstruktur. Slutligen anser vi att det är viktigt att företaget visar beslutsamma åtgärder i ovanstående frågor om det vill återupprätta investerarnas förtroende som ett offentligt och oberoende företag.

Texten är fritt översatt från den engelska version som publicerades av TIN Fonder på MFN under fredagen. Reservation för feltolkningar.