På fredagen upplever elmarknaden en dramatisk nedgång i priserna, och anledningen bakom detta kan härledas till ett allvarligt misstag från elleverantören Kinect Energy.

Det hela började med ett betydande tekniskt fel hos Kinect Energy, vilket resulterade i att de erbjöd den finska marknaden en mängd el som översteg avsevärt landets faktiska behov. Detta erbjudande visade sig vara betydligt större än vad Kinect Energy hade kapacitet att leverera till Finland.

“Problemet är att denna elleverans inte finns”, konstaterade Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät, som snabbt uppmärksammade på situationen.

Tyvärr upptäcktes felet för sent på torsdagen, och dess påverkan blev omedelbart märkbar. Under hela fredagen förväntas elpriserna i Finland ligga på minus i minst tio timmar. Från klockan 14 och framåt beräknades priset sjunka till så lågt som minus 500 euro per megawattimme, vilket är det maximala negativa priset som kan uppnås på elbörsen Nord Pool. Även andra nordiska länder påverkades, med särskilt lägre elpriser i Sverige än vad som annars hade förväntats.

Pontus de Maré förklarar situationen som att “lite förenklat kan man säga att man sålde något man inte hade, och köpare köpte något som inte finns.” Det är en olycklig konsekvens av Kinect Energys tekniska miss.

För att rätta till obalansen som uppstått på elmarknaden, har Svenska kraftnät nu bett andra elproducenter att försöka täcka upp för de konsekvenser som Kinects misstag har medfört.

Det är svårt att exakt uppskatta hur mycket billigare elen blev på grund av detta misstag eftersom det inte går att fastställa hur priserna skulle ha sett ut om felet inte hade inträffat.

Detta incident tjänar som en påminnelse om hur kritiskt viktigt det är med korrekt övervakning och kontroll inom energisektorn för att undvika allvarliga konsekvenser på både nationell och internationell nivå. Förhoppningsvis kommer branschen att dra lärdom av detta och vidta åtgärder för att förhindra liknande incidenter i framtiden.

Mer information hos Svenska Kraftnät.