Fonder utgör den vanligaste ägaren på Stockholmsbörsen, och innehar i genomsnitt en tiondel av aktierna i börsbolagen och är representerade i många valberedningar. Detta framgår enligt ny statistik från Modular Finance.

Fonder äger 38 procent av det sammanlagda börsvärdet i Sverige och utgör därmed den största ägarkategorin på börsen – en betydligt högre andel än pensions- och försäkringsbolag, riskkapitalfonder och andra ägargrupper. Detta är resultatet av statistik som tagits fram av Modular Finance på uppdrag av Fondbolagens förening. De näst största ägarkategorierna, det vill säga pensions- och försäkringsbolag, riskkapitalbolag samt privatpersoner, äger vardera 9 procent av det totala börsvärdet.

Vid uppdelningen av fonderna mellan svenska och utländska fonder blir det tydligt att utländska fonder äger 27 procent medan svenska fonder äger 11 procent av det samlade börsvärdet.

Fonder
Diagram: Fondbolagens förening. (Klickbar bild)

Fonder äger i genomsnitt en tiondel av börsbolagen, svenska fonder investerar oftare i mindre bolag

Om man istället tittar ur ett bolagsperspektiv, så innehar fonder i genomsnitt en ägarandel på 10,6 procent i börsbolagen när man inte tar hänsyn till storleken på bolagen. Att denna genomsnittliga siffra är lägre än den totala ägarandelen på 38 procent beror på att fonderna har placerat mer kapital i de större börsnoterade bolagen.

Både svenska och utländska fonder har nästan likvärdiga andelar i börsbolagen utan att väga in storleken på bolagen: de svenska fonderna äger 5,2 procent medan de utländska äger 5,5 procent. Trots att de utländska fonderna totalt sett har en större ägarandel förklaras av att de svenska fondbolagen i högre grad investerar i mindre bolag.

Svenska fondbolag aktiva i valberedningar

Fondbolagen har ansvaret att representera sina andelsägare när det kommer till ägarfrågor för att tillvarata deras gemensamma intressen. Med den anledningen är det intressant att undersöka hur fonderna utövar sitt ägarskap, även om det är svårt att få en heltäckande bild. Ett mätbart sätt är att granska aktiviteten i bolagens valberedningar. Valberedningarna ansvarar för att föreslå styrelsens sammansättning till bolagsstämman och handlägger också frågor kring styrelsearvoden. Därmed har valberedningarna betydande inflytande över bolagsstyrningen.

Statistiken indikerar att fondbolagen tar ett betydande ansvar inom valberedningsarbetet, i synnerhet de svenska fondbolagen. I genomsnitt äger de svenska fondbolagen lite över 5 procent av bolagen och har totalt 285 representanter i valberedningar. Motsvarande siffra för utländska fondbolag är 65 representanter, trots en liknande genomsnittlig ägarandel. Om man uppdelar de utländska fondbolagen mellan nordiska och icke-nordiska så framkommer det att 41 av de 65 representanterna kommer från nordiska fondbolag, medan de återstående 24 kommer från fondbolag utanför Norden.

Särskilt i mindre börsbolag med ett värde på upp till 10 miljarder kronor utgör fondernas representanter en betydande del av valberedningarna. I bolag med ett börsvärde mellan 7,5 och 10 miljarder kronor utgörs 4 av 10 valberedningsrepresentanter av fondbolag.

Fonder
Tabell: Fondbolagens förening