Oförändrad styrränta trots hög inflation

I ett räntebesked som inte förvånade marknadsanalytiker, lämnades Norges styrränta oförändrad på 4,5 procent. Detta besked kom i linje med förväntningarna, där samtliga 17 ekonomer i en sammanställning utförd av Bloomberg förutspått att räntan skulle förbli stabil.

Balanserad penningpolitik mot inflation

Centralbanken motiverar sitt beslut med att den nuvarande räntan anses vara tillräckligt åtstramande för att på sikt återföra inflationen till målet om 2 procent. Detta skall ske inom en “rimlig tidshorisont”, enligt ett pressmeddelande från den räntesättande kommittén.

Utblick mot framtiden

Centralbankschefen Ida Wolden Bache underströk att styrräntan sannolikt kommer att ligga kvar på dagens nivå “under en tid framöver”. Denna försiktighet i signalerna tyder på att eventuella räntesänkningar kan dröja längre än många investerare kanske hoppas på.

Inflation och ekonomisk tillväxt

Trots att styrräntan hålls oförändrad har den norska inflationen fortsatt att överstiga centralbankens prognoser. Den underliggande inflationen låg på 4,5 procent i mars, medan konsumentprisindex (KPI) sjönk från 4,5 till 3,9 procent. Även den ekonomiska tillväxten och lönetillväxten har varit något starkare än förväntat, vilket ytterligare förstärker argumentet för en fortsatt åtstramande penningpolitik.

Valutafluktuationer och investerarreaktioner

Centralbanken noterade också att den norska kronan, som likt den svenska kronan har försvagats under året, stärktes något efter fredagens räntebesked. Investerarna visar en splittrad syn i terminshandeln, där en räntesänkning inte verkar vara inprisad förrän möjligen vid räntebeskedet i november.

Framtiden för Norges ekonomi

Inga nya ekonomiska prognoser presenterades under fredagens räntebesked. Nästa uppdatering av prognoserna är planerad till den 20 juni. Det faktum att inflationen fortfarande ligger väl över målet, kombinerat med den högre än väntade ekonomiska och lönetillväxten, pekar på att centralbanken kan behöva behålla en stram penningpolitik längre än vad som tidigare antagits.