Strategiskt drag

Nordnet har officiellt bekräftat att man ingått ett avtal om försäljning av sin privatlåneportfölj till Ikano Bank. Denna affär kommer med en prislapp som motsvarar en premie jämfört med den utlånade volymen. Försäljningen, som är tänkt att slutföras under andra halvåret 2024, är en del av Nordnets strategiska översyn av sin privatlåneverksamhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund till affären

Redan i oktober 2023 meddelade Nordnet om sin översyn av privatlåneverksamheten, där man övervägde olika alternativ inklusive en potentiell försäljning. Med dagens avtal står det klart att Ikano Bank blir ny ägare av en låneportfölj som uppgick till cirka 3,8 miljarder kronor i utlånad volym vid slutet av mars 2024, och tjänar cirka 26 000 kunder.

Godkännanden och villkor

Affären står under förutsättning av godkännanden från relevanta myndigheter, däribland Finansinspektionen, Konkurrensverket och Inspektionen för strategiska produkter. Förväntningarna är att alla godkännanden kommer att vara på plats inom sex månader, med en slutgiltig köpeskilling som kommer att fastställas baserat på förhållandena den dagen tillträde sker. Hade tillträdesdagen varit den 31 mars 2024, hade köpeskillingen uppgått till cirka 101,5 procent av den utlånade volymen.

Ekonomisk inverkan

Ekonomiskt sett förväntas transaktionen ha en svagt positiv inverkan på Nordnets resultaträkning, exklusive eventuella nedskrivningar av goodwill och andra direkta kostnader kopplade till affären. Med inkludering av dessa kostnader ser bilden dock lite annorlunda ut, och den totala effekten beräknas bli svagt negativ. Vidare kommer Nordnets riskvägda totalkapitalkrav att minska med ungefär 350 miljoner kronor till följd av denna transaktion.

– Den här affären är strategiskt riktig för Nordnet. Privatlån utgör en allt mindre del av vår affär och produkten har inte en tillräckligt stark koppling till vår övriga verksamhet. Genom den här transaktionen frigör vi kapital och får möjlighet att framåt lägga ett odelat fokus på vårt kärnområde sparande och investeringar, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Rådgivare i affären

I affären har Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerat som finansiell rådgivare för Nordnet, medan Cederquist stått för den juridiska rådgivningen. Ikano Banks juridiska aspekter har hanterats av Vinge.

Framtidsutsikter

Denna försäljning markerar en viktig milstolpe för Nordnet i deras ambition att strömlinjeforma och fokusera sin kärnverksamhet. För Ikano Bank innebär förvärvet en möjlighet att stärka sin position på lånemarknaden och expandera sitt erbjudande till nya och befintliga kunder. Framtiden får utvisa hur detta strategiska drag kommer att påverka båda företagens tillväxt och marknadspositioner.