En ny rapport från Handelsbanken visar att många svenskar idag saknar den ekonomiska trygghet de hade för ett år sedan när det gäller att hantera oväntade utgifter. ”Det finns en tydlig könsskillnad i resultaten. Var tredje kvinna uppger att hon har sämre möjligheter att klara en oväntad utgift idag än för ett år sedan, säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig för finansiering på Handelsbanken.

Handelsbanken har i samarbete med opinionsinstitutet Novus genomfört en undersökning för att analysera hur den ekonomiska bufferten hos svenska befolkningen har förändrats det senaste året. Enligt resultaten uppgav 29 procent att deras ekonomiska buffert är mindre än den var för ett år sedan. I jämförelse med detta svarade 19 procent att de har ökat sin ekonomiska buffert, medan 49 procent angav att deras reserv för oväntade utgifter är ungefär densamma som för ett år sedan. Undersökningen visar att boende i södra Sverige och personer som äger skogs- och lantbruksfastigheter överrepresenteras bland dem som nu har en minskad ekonomisk buffert.

”De senaste årens högre utgifter har helt klart tärt på hushållen. Vi ser två trender samtidigt, dels de som sparar och investerar för att på sikt minska sina boendekostnader, dels de som använt delar av sin buffert och med minskade marginaler inte haft möjlighet att göra investeringar som på sikt sänker kostnaderna för hushållet, exempelvis energieffektiviseringar”, säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig för finansiering på Handelsbanken.

FRÅGA: Jämfört med för ett år sedan, har du större eller mindre buffert för att klara oväntade utgifter, exempelvis högre elpriser den kommande vintern?

Graf från Handelsbankens rapport

”En bra utgångspunkt är att försöka spara ihop till en buffert på två månadslöner efter skatt för att klara tillfälligt inkomstbortfall eller oplanerade utgifter. Spara minst 5 procent av lönen efter skatt tills man nått dit. Börja med en buffert, för att sen gå över till andra sparmål. Buffertsparande görs bäst på ett sparkonto, så att man kommer åt pengarna när som helst”, säger Mats Nyman, placeringsstrateg på Handelsbanken.

Stora skillnader mellan kvinnor och män

När det gäller män är det 24 procent av dem som uppger att deras ekonomiska buffert är mindre nu jämfört med för ett år sedan, medan 22 procent säger att de har ökat sin buffert under samma period. Å andra sidan har skillnaden mellan kvinnorna ökat påtagligt. Här uppger 34 procent av kvinnorna att de nu har en mindre ekonomisk buffert än för ett år sedan, medan endast 13 procent rapporterar att deras buffert har ökat under samma tidsram.

FRÅGA: Jämfört med för ett år sedan, har du större eller mindre buffert för att klara oväntade utgifter, exempelvis högre elpriser den kommande vintern?

Graf från Handelsbankens rapport

”Mitt råd till de som bor ihop är att tala ekonomi med varandra, och gå igenom vilka investeringar som över tid kan leda till lägre kostnader”, säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig på Handelsbanken Finansiering.