Finansinspektionen (FI) har beslutat att ge Nasdaq Stockholm en anmärkning samt ålägga dem en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor för överträdelser av gällande regelverk. Detta beslut kommer efter att FI undersökt Nasdaq Stockholms hantering av handelsövervakning och rapportering av misstänkt insiderhandel under 2021 och 2022.

Brister i handelsövervakningen

FI:s undersökning visade att Nasdaq Stockholm hade brister i sin handelsövervakning i samband med fyra större bolagshändelser under 2021 och 2022. Det gäller Ica, Lundin Energy, Swedish Match och Haldex. Dessa brister ledde till att misstänkt insiderhandel varken upptäcktes eller rapporterades till FI. Daniel Barr, generaldirektör för FI, betonar vikten av att handelsplatser följer regelverken för att förhindra, upptäcka och anmäla insiderhandel. Han framhåller att förtroendet för finansmarknaden är ytterst beroende av detta.

– Handelsplatser ska följa de regelverk som finns för att förhindra, upptäcka och anmäla insiderhandel. Det handlar ytterst om förtroendet för finansmarknaden. Börsen har i de undersökta fallen inte genomfört någon närmare analys av handeln trots att det fanns omständigheter som motiverade en mer ingående granskning. Det visar på tydliga brister i börsens handelsövervakning, säger Daniel Barr.

Otillräckliga prospekt

Utöver bristerna i handelsövervakningen konstaterar FI att Nasdaq Stockholm vid två tillfällen under 2022 och 2023 inlett handel med finansiella instrument på sin reglerade marknad utan att det fanns godkända, registrerade och offentliggjorda prospekt. Prospektregleringen är central för investerarskyddet och kräver att ett godkänt prospekt är tillgängligt innan handel inleds.

Allvarliga brister och sanktionsavgift

FI bedömer att flera av de upptäckta bristerna är allvarliga och därför får Nasdaq Stockholm en anmärkning och åläggs att betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor. Detta beslut understryker vikten av att följa regelverken för att upprätthålla en transparent och rättvis handelsmiljö samt skydda investerarnas intressen.

Genom att belysa dessa överträdelser och vidta åtgärder hoppas FI att stärka förtroendet för finansmarknaden och säkerställa att liknande brister inte upprepas i framtiden.