Olika typer av finansiell brottslighet, som bedrägerier och penningtvätt, hänger ihop allt oftare. För att banker ska kunna bekämpa brotten krävs det samarbete mellan olika team som i dag jobbar inom snävt definierade områden. Det krävs en holistisk syn på riskhantering, skriver Stephanie Ora, globalt ansvarig för analys av finansiell brottslighet, på SAS Institute. 

Tekniska framsteg innebär att brottslingar har nya möjligheter att begå brott. Stora volymer av transaktioner kan hanteras även om de är geografiskt spridda, vilket gör det svårare att upptäcka brott. Transaktionerna blir också allt mer komplexa, exempelvis genom användningen av kryptovalutor, dark web, deep fakes och andra digitala teknologier. Detta ställer högre krav på bankerna när det gäller att snabbt hantera stora och komplexa datamängder.

Det krävs en helhetssyn från bankernas sida, eftersom till synes skilda kriminella aktiviteter hänger ihop i allt högre utsträckning. Ett exempel är att vinster från illegal handel med vilda djur och människohandel utgör risker inom penningtvätt, vilket även omfattar dokument- och identitetsförfalskning.

I dag är det ofta olika avdelningar, chefer och team på bankerna som jobbar med att undersöka och förhindra snävt definierade kriminella aktiviteter. Därför blir det svårt att se de kopplingar som ofta finns mellan olika kriminella aktiviteter. Det behövs översiktliga mål och samarbete mellan olika undersökande team. Eller ännu hellre korsfunktionella team som kan upptäcka och undersöka alla typer av finansiell kriminalitet.

Finanssektorn behöver en mer holistisk strategi för riskhantering. 

Eftersom brottslighetens komplexitet har en bredare inverkan över funktioner är det viktigt med företagsomfattande riskbedömningar och tvärfunktionell utbildning för att hantera och möta uppkommande trender. För att nå dit behöver strategier, mål och organisationer förändras.

Bankerna behöver använda AI och maskininlärning för att kunna konsolidera data om olika aktiviteter. Det gör att bankerna kan upptäcka finansiell brottslighet snabbare och agera proaktivt, och samordna olika avdelningars insatser, samt samarbeta med andra

banker och polismyndigheter.

Det är hög tid att ta itu med dessa frågor. Runt hörnet väntar ökad användning av digitala sfärer som Metaverse, vilket skulle kunna introducera nya svårbekämpade bedrägerimiljöer. Det innebär nya utmaningar när det gäller att validera exempelvis identiteter och analysera nya mönster för transaktioner. Med andra ord finns det behov av nya avancerade metoder för att avslöja kriminella aktiviteter.

Preventiv lagstiftning är en åtgärd som krävs för bekämpning av nya typer av finansiell kriminalitet. Men en stor del av ansvaret för att förhindra brott ligger på banker och andra aktörer i finanssektorn.