Storstadsmäklarna tror på ökad omsättning av bostäder under årets första kvartal

Fastighetsmäklare i Sveriges storstäder ser en ljusare framtid för bostadsmarknaden under det första kvartalet 2024. Enligt SBAB:s Mäklarbarometer finns en ökad optimism jämfört med tidigare kvartal, men osäkerheten kring bostadsprisernas utveckling kvarstår.

Mäklarna spår ljusare tider för första kvartalet 2024 jämfört med kvartalet innan

SBAB:s Mäklarbarometer, som sedan 2005 kvartalsvis sammanställer bedömningar från mäklare i de tre storstadsregionerna, visar på en ökad optimism inför 2024. Detta jämfört med det sista kvartalet 2023, trots fortsatta utmaningar i ekonomin.

Var fjärde mäklare tror på stigande priser för bostadsrätter

En signifikant ökning av mäklare som tror på stigande priser för bostadsrätter har noterats. Från endast 9 procent under det föregående kvartalet till 25 procent nu. Dock kvarstår en viss skepsis, med 29 procent som fortfarande förutser sjunkande priser.

Ekonomiska faktorer påverkar bostadsmarknaden

Linda Hasselvik, ekonom på SBAB, betonar att faktorer som inflation och ränteläge spelar en stor roll för bostadsmarknadens utveckling. Hon förutser en total ökning av bostadspriserna med cirka 2 procent under 2024, trots en initial nedgång.

Förbättrad efterfrågan och försäljningstider

En uppåtgående trend i efterfrågan och kortare försäljningstider är också framträdande, särskilt för bostadsrätter. Detta pekar på ett uppdämt behov av bostadsbyten och en stabiliserande ekonomisk utveckling.

Villamarknaden mindre optimistisk

Även om det finns en viss optimism för villamarknaden, är den inte lika stark som för bostadsrätter. 17 procent av mäklarna förväntar sig stigande priser för villor, jämfört med 24 procent som tror på sjunkande priser.

Ränteutvecklingens inverkan

Den övergripande bostadsmarknaden, och särskilt villamarknaden, förblir känslig för ränteutvecklingen. Hasselvik förutspår högre räntekostnader under 2024, vilket kan dämpa efterfrågan, särskilt på dyrare bostadstyper som villor.

Tabell 1. Prognos för priset på bostadsrätter Q1 2024

Bostadsrätter  
  Ökar Oförändrade Minskar
Stor-Stockholm 29% (9%) 41% (47%) 29% (43%)
Stor-Göteborg 9% (11%) 74% (53%) 17% (37%)
Stor-Malmö 16% (1%) 41% (60%) 42% (38%)
Totalt 25% (9%) 46% (50%) 29% (42%)

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent, föregående kvartals svar inom parentes. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Tabell 2. Prognos för priset på småhus Q1 2024

Småhus  
  Ökar Oförändrade Minskar
Stor-Stockholm 17% (8%) 60% (40%) 23% (51%)
Stor-Göteborg 15% (23%) 70% (42%) 15% (35%)
Stor-Malmö 19% (8%) 38% (49%) 43% (43%)
Totalt 17% (12%) 59% (42%) 24% (46%)

Källa: Mäklarbarometern SBAB, andel i procent, föregående kvartals svar inom parentes. Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Fakta om SBAB:s Mäklarbarometer

SBAB:s Mäklarbarometer är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som genomförts sedan 2005. Den görs av Origo Group på uppdrag av SBAB. Den senaste undersökningen gjordes från 24 november till 6 december 2023.

Denna översikt av bostadsmarknaden inför första kvartalet 2024 visar på en blandning av optimism och försiktighet. Mäklarna har en generellt positiv syn på marknaden, trots fortsatta ekonomiska utmaningar och osäkerhet kring prisutvecklingen.