Trots ekonomisk oro rör det sig nu mot en mer positiv ton på fastighetsmarknaden, där fler inom branschen förväntar sig bättre lönsamhet nästa år. Samtidigt finns betydande bekymmer gällande räntor, inflation och tillgång till likvida medel. Detta framkommer i rapporten “Emerging Trends in Real Estate Europe” som årligen tas fram av PwC och Urban Land Institute.

Resultaten indikerar också en trend där ett ökat fokus på hållbarhet driver investeringar inom specialiserade områden.

– I årets undersökning uppger 31 procent av de tillfrågade att de är optimistiska när det gäller ökad lönsamhet under 2024. Även om det här är en relativt låg nivå historiskt sett, så är det ändå en tydlig förbättring med sju procentenheter mot förra året, berättar Helena Ehrenborg som är ansvarig för fastighetsbranschen inom PwC Sverige.

Bekymren kring räntor och inflation är fortfarande i fokus inom fastighetsbranschen. Samtidigt har andra områden uppträtt som nya orosmoment, vilket skiljer sig markant från föregående år. Till exempel är 51 procent oroliga för likviditet, vilket är betydligt fler än de 37 procent som uttryckte samma oro året innan. Ett annat framträdande område är frågor kring personal, såsom nya arbetsformer, kompetens och mångfald. Här uttrycker 45 procent oro, jämfört med 32 procent i föregående undersökning.

Nischade investeringar för en hållbar framtid

Det är tydligt att hållbar framtid blir alltmer framträdande. Hela 80 procent av deltagarna anser att insatser inom ESG kommer att påverka tillgångarnas värderingar väsentligt inom de kommande 12 till 18 månaderna. Längre fram förväntas ESG till och med ha den största påverkan på fastigheter år 2050.

– Som en konsekvens ser vi att investerare lockas till specifika områden, där ny infrastruktur för energi är det område som rankas högst. Det finns helt klart stor utvecklingspotential för fastighetsaktörer inom områden som batterilagring, solenergianläggningar och infrastruktur för elfordon, menar Helena Ehrenborg.

Undersökningen fortsätter att jämföra attraktionskraften hos europeiska storstäder. Med den osäkra ekonomiska situationen föredras städer som anses vara mer finansiellt stabila för fastighetsinvesteringar.

– Därför är det logiskt att det är oförändrat i topp med London som nummer ett och Paris som tvåa. De här två städerna stod för cirka 15 procent av de totala transaktionsvolymerna i Europa under årets första nio månader. För Stockholms del ser vi en tillbakagång med två placeringar till plats 21, avslutar Helena Ehrenborg.

Topplistan – attraktivaste städerna i Europa för fastighetsinvesteringar

Rank Stad Betyg
1 (1) London 2.24
2 (2) Paris 2.01
3 (4) Madrid 1.94
4 (3) Berlin 1.7
5 (6) Amsterdam 1.57
6 (10) Milan 1.53
7 (5) Munich 1.45
8 (11) Lisbon 1.44
9 (7) Frankfurt 1.36
10 (9) Barcelona 1.35
21 (19) Stockholm 0.73

I rapproten skrivs bland annat följande om Stockholm:

Konsekvenserna är helt klart mest allvarliga för Stockholm, ned två platser till en 21-placering, med mer problem än i någon annan europeisk marknad, till stor del på grund av börsnoterade företag, som är högt belånade och har sett stora fall i aktiekursen. En försäkringsgivare säger “bankerna är solida i Norden, men i Sverige måste mycket skulder refinansieras, och många banker har avsatt kapital för detta. Det kommer troligen påverka viljan att låna ut under de kommande två åren.” Ovanpå detta kommer oro om hyreskontroller som påverkar bostadsmarknaden.