I en tid där distanshandel blir allt mer vanligt, står nu Läkarförbundet fast vid kravet på id-kontroll för alla receptbelagda läkemedel som handlas på distans. Detta framkommer i ett remissvar till Läkemedelsverket, där förbundet uttrycker sin oro över risken för att läkemedel hamnar i orätta händer, det rapporterar Läkartidningen.

Bakgrund till kravet

Läkarförbundets ställningstagande grundar sig i en önskan om att säkerställa samma nivå av kontroll och säkerhet vid utlämning av receptbelagda läkemedel, oavsett om det sker via fysiska apotek eller onlinehandel. Enligt förbundet bör identitetskontrollen vid distanshandel inte vara mindre rigorös än den som sker fysiskt vid apoteksdiskarna.

Kritik mot Läkemedelsverkets förslag

Förbundet riktar kritik mot Läkemedelsverkets reviderade förslag, som inte längre inkluderar krav på id-kontroll för distanshandlade läkemedel. Denna ändring kom efter tidigare kritik från branschen, som menade att ett sådant krav skulle vara till nackdel för äldre och personer boende i glesbygden, vilka skulle få svårare att få läkemedel levererade hem.

Läkarförbundet håller dock inte med om denna bedömning och påpekar att utan tillräcklig kontroll ökar risken för att läkemedel kommer på avvägar eller i orätta händer.

Möjliga konsekvenser

Förbundet understryker vikten av att väga eventuellt obehag med id-kontroller mot de potentiella riskerna. De framhåller att Läkemedelsverket bör överväga om distanshandel över huvud taget är lämplig för vissa typer av läkemedel, exempelvis de som är särskilt dyra eller har höga risker för missbruk.

Framtiden för distanshandel av läkemedel

Med remisstiden som löpte ut den 1 februari 2024, står Läkemedelsverket nu inför uppgiften att gå igenom inkomna synpunkter. Beslut om de nya föreskrifterna, som är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2025, förväntas tas under våren 2024.

Läkarförbundets krav på id-kontroll vid distanshandel av receptbelagda läkemedel markerar en viktig diskussion om balansen mellan tillgänglighet och säkerhet. Medan det återstår att se vilken väg Läkemedelsverket väljer att gå, är det tydligt att frågan om hur vi bäst skyddar patienter och säkerställer att läkemedel används på rätt sätt är mer relevant än någonsin.