Under de senaste tre åren har Formue utforskat hur förmögna kvinnor betraktar sin förmögenhet genom sin årliga rapport ”Scan Her Wealth”, som i år fokuserar på hållbarhet. Rapporterna visar att majoriteten av kvinnorna i Skandinavien själva har skapat sina förmögenheter och att lönsamma och hållbara investeringar är särskilt viktiga för dem.

Enligt Capgeminis World Wealth Report 2022 förväntas 70 procent av tillgångarna som överförs genom arv under de kommande två generationerna gå till kvinnor, och kvinnor förväntas äga två tredjedelar av hushållens förmögenhet år 2030. Formue har de senaste tre åren undersökt hur kapitalstarka kvinnor i Skandinavien placerar sina tillgångar, deras resonemang kring arv, familjeföretagande och hållbarhet. En klar majoritet av de tillfrågade kvinnorna har själva skapat sina förmögenheter, och Danmark har den högsta andelen, följt av Sverige och Norge.

Majoriteten av de tillfrågade förmögna kvinnorna tror att deras privata konsumtion har störst påverkan på klimatet. Flest vill kompensera för detta genom minskad konsumtion (46 procent), men nästan lika många (40 procent) vill använda investeringar i klimatomställningen som en form av kompensation. Undersökningen visar även att över 60 procent av de tillfrågade kvinnorna är intresserade av att veta hur stor klimatpåverkan deras investeringar har.

”Vi står inför ett stort generationsskifte över hela världen där enorma värden kommer att överföras till nästa generation, och en stor del av detta kommer att gå till kvinnor. Därför kartlägger Formue varje år vad som är viktigt för kapitalstarka kvinnor att uppnå med sina tillgångar utöver avkastning, enligt våra rapporter om Scan Her Wealth. Det är tydligt att kvinnor prioriterar hållbarhet, jämställdhet, inkludering och socialt ansvar i sina investeringar och företagande. Men det är lika viktigt att detta inte sker på bekostnad av god avkastning. När fler kvinnor spelar en större roll i familjeföretag tillförs nya perspektiv och företagen anpassas ofta bättre till de samhällsförändringar vi står inför”, säger Helena von der Esch, Senior Family Advisor och expert på generationsskiften på Formue.

Det är viktigt att tillgångarna bevaras och överförs till nästa generation, men bara hälften av de tillfrågade är förberedda på detta. ”Scan Her Wealth 2022” undersökte hur förmögna kvinnor vill att deras tillgångar ska överföras till nästa generation. Över 90 procent av de tillfrågade kände ingen oro för ett generationsskifte, men samtidigt hade ungefär hälften av dem gjort få eller inga förberedelser för en sådan händelse. Nästan hälften (47 procent) ansåg att det var viktigt att arvet delades rättvist, medan 32 procent ville att tillgångarna skulle bevaras för framtiden.