I en ny undersökning från Business Sweden kastas ljuset över hur svenska tillverkningsföretags export av produkter påverkas av den historiskt svaga kronan. ”Nästan två tredjedelar av företagen uppger att deras möjligheter att vinna exportaffärer påverkas väsentligt av kronans ställning, stark eller svag”, säger Business Swedens chefekonom Lena Sellgren.

Frågor som om en billigare inhemska valuta underlättar för att vinna exportaffärer, och hur en svag krona påverkar företagens kostnader för inköp och försäljningsvolymen på den internationella marknaden. Dessa är några av de teman som utforskas i den nyligen publicerade rapporten “Kronan och svenska exporten” där över 300 ekonomichefer från olika sektorer inom industrin deltog.

Enligt undersökningen så hämtas över 80 procent av Sveriges varuimport från Europa, vilket leder till att euron är en valuta som påverkar svenskt företagande i hög grad. Euron är nämligen den mest använda valutan hos svenska företag, både stora som små. Totalt används euro vid 69 procent av fallen när svenska företag köper in insatsvaror från utlandet. Vidare framgår det enligt undersökningen att svenska kronan är den näst mest använda valutan följt av amerikansk dollar.

Förlorare på en svag krona

En stor del av den svenska basindustrin påverkas negativt av en svagare krona, tydligt syns det inom Stål och Metall. Andra branscher som presterar sämre är Kemi och Läkemedel samt Fordon.

– Vi ser att viktiga branscher som Kemi och Läkemedel samt Fordon, som tillsammans svarar för knappt 40 procent av den svenska varuexporten, är de största förlorarna när insatsvaror från utlandsmarknaden blir dyrare, förklarar Lena Sellgren. 

Vinnare på en svag krona

Den generella bilden är att större bolag kan parera en svag kronkurs bättre jämfört med mindre bolag.

– Inte oväntat framgår det att småföretagen är betydligt mer utsatta än storföretagen, som ofta har resurser och verktyg att parera kursrörelser i sina exportaffärer, avslutar Lena Sellgren.

Det finns även några få sektorer som på ett naturligt sätt blomstrar med en svag inhemsk valuta. Däribland Trä och Papper som ser en förstärkt exportförsäljning och lönsamhet när kronan är svag. Det grundar sig i att  majoriteten av kostnaderna för företagen inom denna sektor ligger i Sverige. En annan vinnare är Elapparatur och Elektronik samt Maskiner som gynnas av ett lyft i exportvolymerna.

Alla är förlorare utom en bransch vid köp av insatsvaror

En annan intressant insikt är att alla branscher utom en, förlorar på en svagare krona vid inköp av insatsvaror som i hög utsträckning hämtas från Europa. Livsmedel är den enda branschen som i tider där svenska kronan är svag går plus minus noll.

Företag saknar en tydlig strategi

Trots att valutakursen har en tydlig påverkan på både försäljning och lönsamhet är det nästan hälften av företagen som saknar en klar strategi för att hantera riskerna med valutasvängningar, även om två tredjedelar ser valutarisker som en utmaning.

Läs undersökningen “Kronan och svenska exporten”