Konjunkturinstitutets Barometerindikator ökade med 5,8 enheter och nådde 90,5 under januari – den största ökningen på en månad sedan april 2021. Det förbättrade stämningsläget berodde på bidrag från alla sektorer, särskilt från hushållen. Företagens inflationsförväntningar över de kommande tolv månaderna minskade jämfört med det föregående kvartalet och ligger nu på 1,7 procent. Prisförväntningarna är stigande inom alla näringslivssektorer utom inom bygg- och anläggningsverksamheten, där företagen har rapporterat om minskade priser sedan oktober 2022.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin ökade med 4,2 enheter och nådde 99,3, vilket indikerar att stämningsläget inom sektorn nu är normalt. Den positiva förändringen i konfidensindikatorn kan huvudsakligen tillskrivas att färre företag rapporterar att deras lager är för stora, samt mer optimistiska produktionsplaner.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade något, men stämningen inom sektorn ligger fortfarande nära gränsen för att vara betydligt sämre än normalt, vilket har varit fallet de senaste månaderna. Generellt sett är situationen inom sektorn fortfarande dyster, men många av de frågor som rör framtida förväntningar har förbättrats sedan den senaste undersökningen i december.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln ökade med över 4 enheter föregående månad och fortsatte att stiga med ytterligare 3,7 enheter i januari till 96,0. Indikatorerna för motorfordons- och sällanköpshandel ligger fortfarande under det normala. Bland alla kategorier inom detaljhandeln är dagligvaruhandeln den enda där stämningen överstiger det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn har ökat för andra månaden i rad och nått 90,2. Även om läget inom sektorn är nedslående, ligger anställningsplanerna och bristen på personal i linje med det normala.

Hushållens konfidensindikator ökade markant i januari, med en ökning på 7,5 enheter och nådde 82,3. Detta representerar den största ökningen som har registrerats från en månad till en annan sedan indikatorns start år 1996. Män upplevde en ökning på 8,4 enheter till 80,1, medan kvinnor såg en ökning på 5,0 enheter till 81,3.

Indikatorer
  nov 2023 dec 2023 jan 2024 Diff Läget
Barometerindikatorn 85,4 84,7 90,5 5,8
Tillverkningsindustri 99,5 95,1 99,3 4,2 =
Bygg & anläggning 91,3 90,5 91,0 0,5
Detaljhandel 88,5 92,7 96,0 3,3
Tjänstesektorn 83,2 85,9 90,2 4,3
Hushåll 73,8 74,8 82,3 7,5

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, – Svagt, — Mycket svagt. Tabell: Konjunkturinstitutet