Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) i Sverige var 10,5 procent i april 2023, vilket innebär en liten minskning jämfört med mars då den var 10,6 procent. Detta framgår av statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Månadsförändringen från mars till april var 0,5 procent enligt KPI. Samtidigt visar KPIF, Konsumentprisindex med fast ränta, att inflationstakten var 7,6 procent i april. Förväntningarna var runt 10,7 procent och den lägre siffran fick förhandeln på OMX att peka uppåt.

Enligt Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, berodde nedgången i inflationstakten främst på att priserna på livsmedel sjönk för första gången sedan november 2021. Livsmedelspriserna minskade med 1,3 procent i april. Samtidigt har drivmedelspriserna sjunkit med 7 procent under det senaste året, vilket också bidrog till att dämpa inflationen.

En viktig faktor som påverkade inflationstakten enligt KPI var de stigande räntekostnaderna för hushållens bolån. Dessa bidrog med 3,0 procentenheter till den totala inflationstakten. Dessutom har boendekostnaderna ökat under det gångna året, främst på grund av höjda hyror för hyresrätter samt höjda räntekostnader för både bostadsrätter och egnahem. Dessa ökningar motverkades dock till viss del av lägre elpriser i april.

Även transportpriserna har ökat, särskilt inom transporttjänster som utrikes flygresor. Priserna på böcker har återgått till normalnivåer efter årets bokrea, och det har även varit prishöjningar på paketresor.

Trots prisuppgångarna på vissa områden, som rekreation och kultur samt restaurang- och hotellbesök, har lägre livsmedelspriser i april dämpat den totala inflationstakten. Särskilt grönsaker och frukt har blivit billigare. Senast priserna på livsmedel sjönk var i november 2021.

Inflationstakten enligt KPIF, som inte påverkas av ändrade räntesatser på hushållens bolån, var 7,6 procent i april. Detta är en nedgång jämfört med mars då den låg på 8,0 procent. Inflationstakten enligt KPIF exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 8,4 procent i april, vilket är lägre än de 8,9 procent den var i mars.

Det är viktigt att skilja mellan KPI och KPIF, eftersom de är två olika mått på inflation. KPI är det vanligaste inflationsmåttet i Sverige och mäter förändringen i Konsumentprisindex. Å andra sidan är KPIF det inflationsmått som används av Riksbanken för penningpolitiken. Skillnaden mellan KPI och KPIF ligger i hur de hanterar hushållens räntesatser för bolån. I KPIF hålls dessa räntor konstant, vilket innebär att effekten av förändrade räntesatser endast syns i KPI och inte i KPIF.