Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) i Sverige var 4,1 procent i mars 2024, vilket är en lätt nedgång från februari då den låg på 4,5 procent. Månadsförändringen från februari till mars visade endast en ökning på 0,1 procent enligt KPI. Även inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), som är det inflationsmått som Riksbanken använder i sin penningpolitik, uppvisade en nedgång till 2,2 procent från februaris 2,5 procent.

Mikael Nordin, prisstatistiker på Statistiska centralbyrån (SCB), kommenterade den senaste tidens utveckling: “Inflationstakten sjönk i mars. Vissa varor är till och med billigare än vad de var under samma period förra året.”

Lägre livsmedelspriser

KPI ökade marginellt med 0,1 procent från februari till mars, jämfört med en ökning på 0,6 procent under motsvarande period förra året. Prisnedgången på livsmedel var en av de största faktorerna bakom den dämpade inflationstakten. Dessutom noterades sänkta priser inom rekreation och kultur, vilket delvis kan förklaras av säsongsmässiga faktorer som årets bokrea.

Bidrag till inflationstakten i mars

Månadsförändringarna och deras bidrag till KPI indikerar att de största pådrivarna bakom den måttliga prisökningen var högre boendekostnader, främst till följd av stigande räntekostnader och hyror. Dessa höjningar balanserades delvis av lägre elpriser och minskade priser på diesel.

Trots den allmänna prisnedgången på livsmedel rapporterades prisökningar inom andra sektorer såsom transport, rekreation och kultur, samt restaurangbesök och alkoholhaltiga drycker.

Olika mått på inflation

Förutom KPI och KPIF beräknas även Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP), ett mått som används för jämförelser inom EU. En annan viktig indikator är KPIF-XE, som exkluderar priser på energi och ofta används för att mäta den underliggande inflationstakten. I mars 2024 låg KPIF-XE på 2,9 procent, en sänkning från 3,5 procent i februari, vilket pekar på att den underliggande inflationstrycket även den är på väg nedåt.

inflationstakten
Källa: SCB

Denna variation i inflationsmått visar på vikten av att titta på flera olika indikatorer för att få en helhetsbild av prisutvecklingen och dess effekter på ekonomin. Inflation är en komplex företeelse som påverkar allt från hushållens köpkraft till centralbankens beslut om räntesättning.