Under 2023 förväntas en normal barnfamilj ha kostnader på cirka 256 000 kronor för räntor, livsmedel, bränsle och elektricitet. Detta är en ökning med 37 000 kronor jämfört med föregående år och totalt 79 000 kronor mer än under 2021. För 2024 förutsägs kostnaderna minska något och hamna på omkring 251 000 kronor, dock kommer de fortfarande vara på relativt höga nivåer jämfört med tidigare år.

Den största andelen av utgifterna utgörs av mat, men det är framför allt räntekostnaderna som är ansvariga för den ökade totalkostnaden, enligt Stefan Westerberg, en privatekonom på Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar har genomfört beräkningar på genomsnittliga kostnader för räntor, mat, drivmedel och el för en typisk barnfamilj. Dessa beräkningar visar på en påtaglig ökning av hushållens kostnader.

I Sverige förväntas en normal barnfamiljs årskostnader (två vuxna, två barn som bor i eget hus och äger en bil) uppgå till 256 000 kronor under 2023. Detta är en ökning med 37 000 kronor jämfört med 2022. Under de senaste två åren, mellan 2021 och 2023, har kostnaderna ökat med totalt 79 000 kronor, vilket motsvarar en ökning på 44 procent.

Av den totala kostnaden utgör livsmedel nästan hälften av hushållens utgifter för räntor, mat, bensin och el. Men det är framför allt räntekostnaderna som står för den största ökningen under 2023, med en uppgång på 41 000 kronor för hushållen i hela landet.

Elkostnaderna förväntas däremot minska under 2023 jämfört med föregående år och närma sig nivåerna från 2021.

Hushållen står inför utmanande ekonomiska förhållanden från flera håll samtidigt och kostnaderna tar en allt större del av inkomsterna. Under 2023 förväntas hushållen lägga 35 procent av sin lön på räntor, mat, drivmedel och el. Detta är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2022, och en ökning med 9 procentenheter jämfört med 2021, enligt Stefan Westerberg.

Räntekostnaderna förväntas vara den främsta faktorn bakom kostnadsökningarna under 2023, och det finns indikationer på att de kommer fortsätta öka senare under året.

För 2024 förutspås hushållens kostnader minska något jämfört med 2023, främst på grund av förväntat lägre bolåneräntor som antas minska gradvis från andra kvartalet 2024. Elkostnaderna förväntas dock ligga kvar på samma nivå som 2023. Livsmedel kommer fortsatt att utgöra en betydande del av kostnaderna även under 2024.

Förhoppningsvis finns det ljus i horisonten med utsikter till lägre räntor och elkostnader. Det förväntas även att den nominella löneökningen under 2024 kommer helt kompensera för kostnadsökningarna. Detta innebär att hushållen under 2024 förväntas lägga 33 procent av sin lön på räntor, mat, drivmedel och el, vilket är något mindre än under 2023. Dock förväntas kostnaderna fortsatt vara högre än för några år sedan enligt Stefan Westerberg.

Många familjer kan förväntas möta svårigheter i de kommande åren och därför kan det vara rimligt för politiken att säkerställa att ekonomiskt utsatta hushåll med små eller inga marginaler får mer utrymme i budgeten. Detta kan uppnås genom målriktade skattesänkningar på inkomster eller ökade bidrag, enligt Stefan Westerberg.

När det kommer till regionala variationer blir de tydliga i beräkningarna. Kostnaderna har ökat och förväntas fortsätta öka mest i Stockholms län, följt av Hallands län och Skåne län. Där finns också de högsta hushållskostnaderna. För en barnfamilj i Stockholms län beräknas kostnaderna öka med 123 000 kronor på två år, motsvarande en ökning på 62 procent. Förväntningarna för 2024 är att dessa kostnader minskar till 312 000 kronor. Ökningarna beror på högre bolåneräntor och ökade energipriser.

Å andra sidan förväntas hushållskostnaderna vara lägst i Västernorrland, Norrbotten och Gävleborgs län. I Västernorrland beräknas kostnaderna för en liknande familj uppgå till 208 000 kronor under hela 2023.

Starka ekonomiska skillnader märks mellan olika delar av Sverige. Detta påverkar både den nationella ekonomin och hushållens privata ekonomi samt utgifter. I Stockholm förväntas en genomsnittlig barnfamilj lägga 38 procent av sin lön på räntor, mat, drivmedel och el under 2023, medan motsvarande andel för en familj i Västernorrland är 30 procent. I genomsnitt för hela riket ligger andelen på 35 procent enligt Stefan Westerberg.

En barnfamiljs totala kostnader för räntor, livsmedel, drivmedel och el

Län 2021 2022 2023 2024
Stockholms län  199 992 253 569 323 352 312 111
Uppsala län 179 579 222 694 260 811 254 409
Södermanlands län 174 176 214 717 245 640 240 413
Östergötlands län 175 327 216 425 248 929 243 447
Jönköpings län 171 251 210 039 233 231 230 475
Kronobergs län 169 831 207 776 226 412 225 695
Kalmar län 166 924 203 642 221 020 219 209
Gotlands län 174 192 215 228 249 134 243 638
Blekinge län 169 325 207 148 225 838 225 166
Skåne län 181 317 225 125 261 438 258 011
Hallands län 182 824 227 580 268 951 263 432
Västra Götalands län 180 343 223 760 260 864 255 970
Värmlands län 165 016 200 876 217 662 214 599
Örebro län 168 317 205 887 227 909 224 054
Västmanlands län 172 905 212 786 241 679 236 758
Dalarnas län 162 906 194 453 220 030 216 014
Gävleborgs län 161 752 192 678 216 289 212 561
Västernorrlands län 156 250 181 058 207 793 203 952
Jämtlands län 160 115 186 800 218 896 214 195
Västerbottens län 161 531 188 847 224 043 218 946
Norrbottens län 157 207 182 128 211 012 206 923
Riket 177 693 219 118 256 248 250 926