Peer-värdering, även kallad relativvärdering är en vanligt förekommande värderingsmetod i analyser av värdepapper. Målet är att skapa en grundlig förståelse för ett bolags rådande värdering samt hur den förhåller sig till andra relevanta jämförelsebolag. Metodiken grundar sig i att jämföra ett bolags nyckeltal mot konkurrenternas för att ta reda på om bolaget i fråga är rättvist värderat eller om det förekommer en eventuell över- eller undervärdering. Fördelen med Peer-värdering är att den är förhållandevis enkel att genomföra och är inte speciellt tidskrävande.

Peer-värdering
Grundidéen med en relativvärdering är att sätta ett bolag axel mot axel med andra relevanta konkurrenter som innehar liknande tillgångar och som genererar intäkter på ett liknande sätt. Genom att kalkylera fram olika nyckeltal för varje enskilt bolag som ingår i analysen så får man en snabb överblick över hur investerarna har valt att prissätta aktierna och därmed bolagets värdering. Med hjälp av denna värderingsmodell genereras en tydligare bild för hur de olika aktierna värderas i relation till varandra och således får man fram om det undersökta bolaget är över- eller undervärderat jämfört med de andra bolagen. 

Beroende på hur bred analysen är (hur många bolag som inkluderas) kan man även skapa sig en överskådlig bild över förväntningarna på den underliggande marknaden. Exempelvis om man skulle göra en relativvärdering på elbilsbolag och resultatet av analysen påvisar att det råder höga genomsnittliga värderingsmultiplar hos de enskilda bolagen så kan man anta att investerare även har höga förväntningar på den framtida utvecklingen för elbilsmarknaden. Observera att värderingsmetoden lämpar sig bäst när bolagen är upptagna till handel på en marknadplats eftersom att värderingen konstant sätts av köpare och säljare, detta gör att värderingen alltid är känd.

Nyckeltal och multiplar
Det finns en uppsjö av olika nyckeltal och multiplar som kan vara användbara beroende på vilket bolag som man väljer att analysera. Vanligt förekommande nyckeltal är P/E, P/S, P/B, EV/EBIT och EV/EBITDA. Kalkylerna för samtliga multiplar presenteras nedan:

Genom att räkna ut dessa nyckeltal och multiplar för alla bolag som inkluderas i relativvärderingen så kan man beräkna det genomsnittliga multipelvärdet för samtliga aktier. Om aktien man intresserar sig av handlas till en värderingsmultipel som är lägre än den genomsnittliga kan man argumentera för att aktien är undervärderad, dock är rekommendationen att en mer utförlig analys av bolaget görs innan ett investeringsbeslut tas.

Peer-värdering för Influencerbolag
Ett exempel på ett svenskt bolag som verkar inom Influencer Marketing är WeAreCube. Bolaget förvärvades av Syncro Group under 2021 och ingår sedan dess i Syncro Group-koncernen. Utöver WeAreCube ingår tre andra dotterbolag i koncernen och totalt sett värderas hela koncernen till cirka 110 MSEK per idag. WeAreCube är en direkt konkurrent till First North-noterade Tourn International som per idag värderas till cirka 172 MSEK. Båda bolagen kan kategoriseras som tillväxtbolag och av denna anledning är det aktuellt att fokusera på P/S istället för P/E för att få en sådan rättvis jämförelse som möjligt. P/S-värderingen för Syncro Group uppgår till 0,7 och samma nyckeltal för Tourn uppgår till 1,2. Detta innebär att Syncro Groups värdering är lägre sett till omsättningen och ger en indikation på att WeAreCube även värderas lägre sett till sin konkurrent. 

Det är även möjligt att jämföra WeAreCubes värdering med andra Influencer Marketing-bolag som verkar inom en onoterad miljö. Under 2021 köpte First North-noterade Bambuser upp influencerbolaget Relatable. Köpeskillingen uppgick till 200 MSEK där halva transaktionen betalades kontant och andra delen i aktier. Relatable omsatte drygt 100 MSEK under 2019 och i relation till köpeskillingen som fastställdes under våren 2021 kan man blygsamt våga anta att P/S-talet uppgick till cirka 1-1,3. Under samma år genomfördes en liknande transaktion, denna gång var det norska Equip Capital som köpte 50 procent av influencerbolaget Cure Media. Enligt uppgifter till både Dagens Industri och Breakit handlade det om en affär som motsvarade ett transaktionsvärde om cirka 200 MSEK, vilket motsvarar ett totalt bolagsvärde om 400-500 MSEK. Cure Media omsatte 100 MSEK under tiden som värderingen fastställdes till 400-500 MSEK vilket genererar ett P/S-tal om 4-5 vid transaktionstillfället.

Slutsatsen
Slutsatsen som kan dras är att Syncro Groups dotterbolag WeAreCube, är lågt värderat relativt till sin noterade konkurrent Tourn då de har ett P/S-tal som är cirka 72 procent högre än P/S-talet för hela Syncro-koncernen. Med hänsyn till historiska transaktioner i onoterade bolag som verkar inom samma segment som WeAreCube så kan man tydligt se att dessa bolag har värderats högre sett till omsättningen. Dock finns det så klart en risk i att bolag som Relatable och Cure Media även har kommit ner i värdering sedan börsen surnade till tidigare under året.

Syncro Group förvärvade WeAreCube under 2021 till en värdering om 75 MSEK. Syftet bakom förvärvet var, och är fortsatt att bli en ledande helhetsleverantör av Influencer Marketingtjänster i Norden. Vid förvärvstillfället hade WeAreCube enligt preliminära siffror under perioden januari till oktober 2021 omsatt 69,4 MSEK och gjort ett positivt EBITDA om 4,6 MSEK. Detta låg i linje med WeAreCubes egna målsättning för året som var att uppnå en omsättning inom intervallet 80 – 85 MSEK och på det, ett positivt resultat.

Förvärvet avslöjar att P/S-talet för WeAreCube under 2021 i runda svängar uppgick till 1, vilket är en lägre värdering mätt mot de två andra transaktionerna (Relatable och Cure Media) som genomfördes till betydligt högre P/S-tal under samma år (2021). Självklart finns det andra aspekter som kan påverka bolagens värderingar, exempelvis lönsamhet och förmåga att generera ett positivt kassaflöde. Dock är det värt att belysa P/S som nyckeltal eftersom att det är ett viktigt nyckeltal att titta på när man talar om tillväxtbolag och deras värderingar.