I mitten av juli attackerade blankarfirman Viceroy Research Hexagon genom att publicera en blankningsrapport. På morgonen idag publicerar Hexagon en skrivelse till aktieägare och intressenter som svarar upp på rapporten. Svaret i sin helhet på engelska kan läsas här och nedan är en sammanfattning fritt översatt till svenska. Aktien handlas på förmiddagen upp med drygt 2 %.

Vi har mottagit frågor från investerare och analytiker angående en nyligen publicerad rapport av blankarfirman Viceroy. Hexagon har noggrant granskat och analyserat rapporten tillsammans med våra juridiska rådgivare och revisorer.

Hexagon är grundligt oense med rapporten. De påståenden som framförs i rapporten av Viceroy är baserade på tydliga faktafel, felaktiga antaganden och ogrundade spekulationer. Rapporten publicerades utan någon inblandning från Hexagon. Vi avvisar alla anklagelser som falska och motiverade av Viceroy´s önskan att dra nytta av ogrundade spekulationer. Blankarfirmans redovisade siffror är felaktiga och grovt felberäknade när det gäller värdet på enskilda tillgångar samt påverkan av valuta och konsolidering.

Hexagons historiska prestation när det gäller att skapa värde för sina aktieägare talar för sig själv. Under de senaste 10 åren har Hexagon omvandlat sig till ett ledande teknikföretag, där cirka 60 % av intäkterna kommer från mjukvara och tjänster, samtidigt som bruttomarginalerna ökat från 55 % till 65 % och intäkter och kassaflöden har mer än fördubblats. Viceroy´s påståenden om att Hexagon köper insolventa företag är kategoriskt falska. Investeringen i Divergent Technologies var inte en transaktion med en närstående part. Hexagon och Greenbridge är inte närstående parter enligt IFRS, och det finns inga närstående parters transaktioner att rapportera. Anklagelser om bedrägeri saknar grund. Hexagon avfärdar starkt dessa påståenden. Hexagon har aldrig använt något annat bolag för att genomföra sina förvärv till förmån för andra. Hexagon investerade självständigt i Divergent innan någon av de andra investerarna i Serie D, inklusive Greenbridge. Bytet av revisorer var obligatoriskt enligt lag år 2021. Som ett noterat företag i Sverige följer Hexagon EU:s revisionsdirektiv och EU:s revisionsförordning, vilket kräver obligatorisk rotation av revisionsfirmor och huvudrevisor vid definierade tidsperioder. Våra redovisningsmetoder är i linje med IFRS. Hexagon följer alla praxis och regler som fastställs av IFRS. Detta bekräftas av revisorns rapport som presenteras i varje årsredovisning.

Hexagon följer standarder för bolagsstyrning. Hexagon följer de rekommendationer om bolagsstyrning som ges i den svenska koden för bolagsstyrning avseende styrelsens sammansättning och styrning. Hexagon har utvecklats betydligt under det senaste decenniet och har kontinuerligt levererat exceptionellt värde till sina aktieägare. Vi handlar i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser för svenska börsnoterade bolag. Hexagon kommer fortsätta att verka enligt världsklassstandarder inom alla områden, och därmed kommer vår strategi för bolagsstyrning och finansiell redovisning att fortsätta utvecklas och förstärkas.