Handelsbanken har nyligen meddelat att de kommer att sälja delar av sin verksamhet i Finland till S-Banken, Oma Sparbank och Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv. Genom denna affär kommer Handelsbanken att överföra vissa delar av sin bankverksamhet i Finland till dessa tre företag.

Enligt pressmeddelandet kommer S-Banken att förvärva de delar av verksamheten som rör privatkunder, kapitalförvaltning och placeringstjänster. Dessutom kommer de att överta hyresavtalen för bankkontoren. Oma Sparbank kommer att ta över verksamheten som rör små och medelstora företag. Fennia Liv kommer att förvärva livförsäkringsrörelsen.

Transaktionen kommer att innebära att Handelsbanken erhåller en kontant ersättning på cirka 1,3 miljarder euro på överlåtelsedagen. Utöver substansvärdet kommer de också att få en premiebetalning på upp till 8,5 miljoner euro. Det förväntas att transaktionen kommer att vara slutförd under andra halvan av 2024.

Den totala utlåningsvolymen som omfattas av transaktionen uppgår till cirka 4,1 miljarder euro, motsvarande ett riskvägt exponeringsbelopp om cirka 1,3 miljarder euro. Dessutom omfattar det en inlåningsvolym på cirka 2,8 miljarder euro, baserat på saldon per mars 2023. Transaktionen motsvarar cirka 30 procent av utlåningsvolymen och cirka 50 procent av riskvägt exponeringsbelopp från Handelsbankens verksamhet i Finland.

Handelsbanken betonar att försäljningen kommer att ha en marginell effekt på koncernens resultat. På överlåtelsedagen kommer värdet av tillgångarna att minska med en summa motsvarande de skulder som övertas av köparna, huvudsakligen inlåning från allmänheten. Resterande belopp kommer att betalas kontant, inklusive en nettopremie på högst 8,5 miljoner euro.

Det är viktigt att notera att försäljningen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och att berörda fackföreningar har informerats om transaktionen. Samtidigt fortsätter Handelsbanken att driva försäljningsprocessen för sin återstående verksamhet i Finland separat.

Detta steg från Handelsbanken att sälja delar av sin verksamhet i Finland till olika aktörer markerar en strategisk förändring och kan ha konsekvenser för bankens närvaro och inriktning på den finska marknaden. Det återstår att se hur denna försäljning kommer att påverka både Handelsbanken och de företag som förvärvar verksamheten.