I dagens digitala annonsvärld efterfrågar annonskunder inte enbart hög prestanda och låga kostnader. Det blir allt vanligare att de också kräver en hållbar hantering av sina annonser. Detta medför en utmaning när det gäller att rapportera miljöpåverkan för enskilda annonser.

Framgångsrik online-annonsering är resultatet av flera faktorer: effektiv prestanda vid visningen av annonser, möjlighet att analysera visningen i detalj och, allt oftare, en hållbar hantering av annonserna. Samtidigt måste resultatet, oavsett hur det mäts, vara positivt för varje investerad krona. Även om resultatet är svårt att mäta måste i alla fall kostnadseffektiviteten vara hög.

Bland dessa olika krav är hållbarhet, det vill säga att annonsernas visning ska ha så minimal miljöpåverkan som möjligt, ofta den mest utmanande att uppfylla. Hur kan man minska koldioxidutsläppen från online-annonser?

Det finns tre parallella aktiviteter som bidrar till att uppfylla de olika kraven:
  • Öka prestanda för annonsvisning, utan högre kostnad och ökad miljöpåverkan. Helst med lägre kostnad och minskad miljöpåverkan.
  • Minska mängden data som behöver hanteras. Det bidrar till bättre prestanda, lägre kostnader och minskad miljöpåverkan. Dessutom har det införts vissa begränsningar för hur mycket data som kan hanteras i annonser, så i vissa fall är det tvunget att minska mängden data som behövs för annonser.
  • Analysera annonsering mer detaljerat.

Ett framstående exempel på framgångsrik hantering av annonser online är Fastlys kund SeenThis. Denna organisation, med sitt huvudkontor i Stockholm, illustrerar väl hur man kan uppnå framgång. De har 80 av de 100 största annonsörerna som sina kunder i över 40 länder, och deras kundlista innehåller mer än 1 000 namn. Under 2022 hanterade SeenThis i genomsnitt över 40,8 miljarder requests av annonser varje månad.

Rapportering blir beviset

SeenThis utnyttjar en mångfald av molntjänster från olika leverantörer, tillsammans med Fastlys edge-molnplattform. Denna plattform utgör en central komponent för att snabba upp annonsvisning, vilket är av yttersta vikt.

En effektiv metod för att minska miljöpåverkan, samtidigt som prestanda förbättras och kostnader minskar, är att reducera den överförda datamängden. Dessutom kan man implementera en strategi som innebär att man väljer leverantörer som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor, exempelvis genom användning av förnybar energi.

En allmän utmaning med alla dessa åtgärder är att annonskunder efterfrågar detaljerad rapportering gällande visningstider, överföringshastigheter, datavolymer, kostnader och miljöpåverkan. Detta krävs ofta på kampanjnivå och ibland till och med för varje enskild annons och dess visning.

Kreativ loggning och analys

För många människor är de tidigare nämnda rapportkraven svåra att möta. Genom ett samarbete mellan SeenThis och Fastly har man lyckats samla in data som kan analyseras när det gäller datatransfer för varje enskild annons. Denna lösning, som bygger på data tillgänglig via Fastlys molnplattform, kombinerat med avancerad logghantering och dataanalys, gör det möjligt för SeenThis kunder att få insyn i den exakta mängden data som överförs för varje annons. Detta ger en tydlig bild av miljöpåverkan.

Genom samarbete med Fastly erbjuder SeenThis sina kunder en konkurrensfördel genom en egenutvecklad adaptiv streamingmetod som minskar datatransfern med 40-50 procent jämfört med konventionella metoder. Detta eliminerar inte bara dataöverföring som inte är nödvändig, utan resulterar också i lägre kostnader och minskad miljöpåverkan samtidigt som användarupplevelsen förbättras.

Efter ett nära samarbete i en serie iterativa steg har SeenThis positionerat sig som en pionjär inom kategorin genom att erbjuda sina kunder en unik försäljningsargument (USP) för dem som är engagerade i att bekämpa klimatförändringar. Samarbetet kommer att fortsätta med målet att utforska hur man kan bli ännu mer detaljerad i rapporteringen av energiförbrukning under datatransfer.