I sin senaste strategirapport trycker Lars-Erik Lundgren, ansvarig för aktieförvaltningen på Garantum, på vikten av att inte ta för mycket risk i nuläget samtidigt som det gäller att ta vara på intressanta investeringstillfällen som uppstår i vissa bolag. Bolag som kvalar in i Lundgrens portföljer nu är de som klarar högre ränta, har förbättringspotential och handlas till attraktiv värdering.

Redan tidigt i våras skrev Lars-Erik om ohållbart hög värdering inom delar av aktiemarknaden. Riskviljan var hög och tillväxt var i fokus. Men redan då anades sprickorna och populära aktier började tappa momentum.

–  Vi såg redan i våras att en normalisering av räntan skulle innebära en korrigering i värderingen. Vi förutspådde redan då en rotation på aktiemarknaden till förmån för lägre värderade storbolag som inte dragits med i värderingshaussen. Utvecklingen sedan dess har överlag varit i linje med den prognosen, säger Lars-Erik Lundgren.

Tillbaka till framtiden
I sin nya strategirapport tar Lars-Erik upp det nya geopolitiska läget som höjer riskpremien, något som påverkar alla tillgångsslag och höjer bolagens kostnader.

–  Inköpsbeteenden ändras och investeringsplaner omarbetas. Utöver säkerhetspolitik kommer även leveranssäkerhet prioriteras. För kritiska komponenter kommer det säkerligen krävas fler underleverantörer i olika länder och världsdelar där bolagens lager kommer öka för att säkra produktionen. Sammantaget kommer tillverkningskostnaderna sannolikt öka och bolagen måste höja priserna vilket leder till inflation. Perioden med minusräntor är över. På många sätt en resa tillbaka till framtiden, fortsätter Lars-Erik Lundgren.

Globalt är bilden splittrad. I Kina sänker centralbanken räntan för att stimulera ekonomin och regeringen har lanserat stödpaket, i Europa brottas hushållen med energipriser 3-10 gånger högre än normalt och bolagen kommer sannolikt skjuta investeringsplaner på framtiden. I USA är bilden något ljusare och arbetsmarknaden ser stark ut.

– Tveklöst finns det orosmoln men under ytan sker också förbättringar. Komponentbristen är en sådan. Allt fler bolag uttalar sig positivt och situationen förbättras snabbt. Detsamma gäller frakt- och logistikkostnader som sjunker, menar Lars-Erik Lundgren.

Se upp för småbolag
Lars-Erik undviker allt som anses ha högre risk än marknaden i stort och där återfinns småbolag, olönsamma bolag och bolag vars värdering snarare drivs av sentimentet än vinster. Bolagsanalysen kommer hamna i skymundan under hösten då agendan domineras av politik och makroekonomi. Lars-Erik är noga med att värderingen av bolagen återspeglar den ekonomiska verklighet vi kommer möta under hösten. I ett sådant läge kan det vara värt att vända perspektivet på risk. Fokus ligger på vilka risker som ska undvikas och vilka risker som kan accepteras.

– Jag letar efter bolag vars verksamheter präglas av stabilitet och förutsägbarhet. Det är viktigt att bolagen kan föra kostnadsökningarna vidare och många bolag är duktiga på att kompensera sig. Fastighetssektorn undviker jag just nu då den är förlorare på stigande räntor. Många fastighetsaktier handlas idag med stor rabatt vilket kan verka attraktivt men jag tycker att det är för tidigt, avslutar Lars-Erik Lundgren.